مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درس ریاضی دانش آموزان در پایه چهارم را برطرف کنم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

با وجود این که ریاضی یکی از دروس اصلی است که دانش آموزان باید به صورت عمیق و ریشه ای آن را فرا گیرند با این حال این درس یکی از دروس هراس انگیز برای بیشتر دانش آموزان محسوب می شود. و همین امر باعث افت تحصیلی آنها در این درس می شود. مشکلی که در طول تدریس با آن مواجه بودم ضعف دانش آموزان در ریاضی بود. به گونه ای که اکثر آنها وضعیت نامناسبی داشتند. براین اساس تصمیم گرفتم با استفاده از نظرات و تجربیات همکاران و مطالعاتی که در این زمینه داشتم از روش های فعال تدریس استفاده کنم که در نهایت نتایج برآمده از اقدامات انجام گرفته نشان می دهد که پس از اجرای روشهای مورد نظر دانش آموزان در این درس پیشرفت قابل ملاحظه ای داشتند. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله گردآوری اطلاعات (گردآوری شواهد ۱) الف) اسناد و مدارک ب) مصاحبه پیشینه تحقیق الف) پیشینه نظری ویژگی های ریاضیات جنبه های مختلف ریاضیات ریاضیات از دیدگاه دانشمندان روش های تدریس موثر و کارآمد در ریاضی استفاده از راهبرد تدریس کارآمد اصلاح کج فهمی استفاده از موقعیت های زندگی واقعی روش های دیگر ارزیابی ارزیابی عملکرد موفقیت های تحصیلی حاصل…