پایان نامه بررسی تأثیر مطالعه مجلات رشد دانش آموزی بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی (چهارم و پنجم)

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مطالعه مجلات رشد بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی (پایه های تحصیلی چهارم، پنجم) در سالتحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ است. لذا روش تحقیق توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای می ‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی (پایه های تحصیلی چهارم، پنجم) که به تعداد ۸۶۴ نفر(دختر(۴۵۲ نفر) و پسر(۴۱۲ نفر)) در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که قبل از پخش آن روایی محتوایی آن توسط استاد راهنما و سایر اساتید علوم تربیتی انجام شد و به لحاظ پایایی نیز بین ۳۰ نفر دانش آموز (پایه های تحصیلی چهارم، پنجم) آزمون شد و پایایی آن ۷۳۱/۰ به دست آمد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss برای آزمون سئوالات با استفاده از آمار استنباطی t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مطالعه مجلات رشد دانش آموزی بر یادگیری (فعال و خلاق و سایر گویه های یادگیری) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی (چهارم و پنجم) تأثیر مثبتی دارد. و بین یادگیری (خلاق) حاصل از مطالعه مجلات رشد دانش آموزان بر اساس پایه های مختلف (چهارم و پنجم) تفاوت…