پایان نامه بررسی سبک های رهبری و مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی و رابطه آن با رضایت شغلی معلمان

آموزش وپرورش در جوامع گوناگون قدمتی به درازی عمر بشریت دارد.قوه تفکرواندیشه بشریت،روح کنکاشگری وحقیقت جویی او ونیازی وی به کمال جویی موجب شده است که آموزش وپرورش از دیر باز نقشی مهم در زندگی انسان ایفا نماید .سیر تحول زندگی انسان از ساده زیستی به پیچیدگی موجب شد که آموزش وپرورش نیز بتدیج تحول یابد وبه صورت یک نظام اجتماعی مهم در آید.یک نظام مدون که وظیفه انتقال فرهنگ وشکوفا سازی آن،پرورش همه جانبه فرد وتربیت نیروی انسانی ماهر ومتخصص را برعهده دارد(علاقه بند،۱۳۷۹،ص۱۲).امروزه نظام آموزش وپرورش ،به عنوان یک پدیده عام اجتماعی ،جزءلاینفک زندگی اجتماعی بشمار می رود(علاقه بند،۱۳۷۹،ص۱۲). فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت وضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزئی فرضیه های پژوهش فصل دوم: پیشینه ی تحقیق و مبانی نظری مقدمه پیشینه ی تحقیق مطالعات انجام شده در خارج از کشور ادبیات نظری تعاریف مدیریت تعاریف رهبری مبانی نظری تحقیق نظریه عمومی سیستمها سازمان مدرسه به عنوان سیتم اجتماعی نظریات اجتماعی فنی نظریه شخصیت و سازمان نظریه ی سیستمها تصمیم گیری نظریه ی تصمیم نظریه ی رهبری زمینه تاریخی و مطالعات کلاسیک رهبری تحقیقات دانشگاه ایالتی اوهایو درباره رهبری تحقیقات دانشگاه میشیگان درباره رهبری نظریه اقتضایی رهبری فیدلر نظریه…