پرسشنامه سبک های یادگیری وارک
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش سبک های یادگیری در افراد با سبک های دیداری، شنیداری، خواندنی – نوشتنی و جنبشی – حرکتی زیر مقیاس ها: سبک دیداری – سبک شنیداری – سبک خوانی و نوشتنی – سبک جنبشی و حرکتی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش سبک های یادگیری در افراد زیر مقیاس ها: تجربه عینی – مشاهده تأملی – مفهوم سازی انتزاعی – آزمایشگری فعال سازندگان پرسشنامه: کلب معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های یادگیری
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۵۴ هدف: سنجش سبک های یادگیری در افراد زیر مقیاس ها: اکتشافی – گروهی – تجربی – ساختاریافته – مشاهده ای نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه رابطه بین سبک های یادگیری و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان

مفهومی که به عنوان مکمل رفتارهای ورودی به کار می­رود و عامل تأثیرگذار مهمی بر یادگیری فرض شده است، سبک یادگیری می­باشد (دی چکووکرافورد، ۱۹۷۴، نقل از سیف، ۱۳۸۰) سبک یادگیری توصیفی از نگرش­ها و رفتارهایی است که روش یادگیری ترجیح داده شده فرد را تعیین می کند (هانی و مام­فورد، ۱۹۹۲) سبک یادگیری به چگونگی یادگیری اشاره می­کند نه اینکه توانایی یادگیرنده برای یادگیری چقدر ا ست (سیف، ۱۳۸۰). فهرست مطالب: فصل اول: مسأله پژوهش بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهمیت و ضرورت نظری پژوهش اهمیت و ضرورت کاربردی پژوهش اهداف پژوهش سوالهای پژوهش معرفی متغیرهای پژوهش تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای پژوهش شخصیت شیوه های یادگیری سبک های یادگیری رشته تحصیلی جنس فصل دوم: پیشینه نظری و تجربی پژوهش مقدمه پیشینه نظری سبک های یادگیری سازه سبک تعریف سبک یادگیری انواع سبک های یادگیری سبک های یادگیری دان و دان سبک های یادگیری ورمونت رویکردهای یادگیری بیگز سبک های یادگیری فلدر و سولومان سبک های یادگیری کلب و فرای نظریه یادگیری تجربه ای شخصیت نظریه های شخصیت نظریه روان کاوی و نو روان کاوی نظریه روانی – اجتماعی (رویکردعمر) نظریه شناختی (استنباط فردی) نظریه رفتار گرایی نظریه یادگیری اجتماعی نظریه های پدیدار شناختی (فرد محور) دیدگاه تحلیل…

پایان نامه بررسی مقایسه سبک های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

یکی از عوامل موثر بر یادگیری در میان دانش آموزان، سبک یادگیری آنان است با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر سبک های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. برای همین منظور جریان پژوهش از یک ایده در قالب پرسش شروع گردید. این پرسش عبارت بود از اینکه سبکهای یادگیری چه تأثیری بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد؟ پس از طرح سوال پژوهش و ارائه اهداف پژوهش، چهارچوب نظری کلب با توجه به پرسش موضوعی و اهداف تحقیق انتخاب گردید. این اهداف تأثیر انواع سبکهای شناختی را بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی می آموزد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان دوره متوسطه مناطق ۱۹ گانه بود. از این جامعه، جهت بررسی فرضیات مطرح شده ۱۸۰۰ دانش آموز ای یک سوم مناطق ۱۹ گانه به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردیدند. اما به جهت کنترل برخی متغیرهای مداخله گر از قبیل متغیر خودپنداره، بهره هوشی و مولفه های انگیزشی، دانش آموزانی که نمرات آنها در این متغیرها از میانگین نمرات نمونه مورد مطالعه خیلی بالاتر و پایین تر بودند حذف شدند که تعداد آنها ۱۴۱ نفر بود. بنابراین فرضیات مورد نظر بر روی ۱۶۵۹ دانش آموز…

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان

هدف از این تحقیق ، بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و نوع شخصیت دانشجویان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان رشته حقوق ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد که از این تعداد ۱۰۰ نفر بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری ورمونت (۱۹۹۴) و تیپ شخصیتی آیزنگ (۱۹۷۵) بود که از روایی و اعتبار بالایی برخوردار بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها از آزمون همبستگی پیرسون ، تی مستقل ، تحلیل واریانس یک راهه استفاده و با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک یادگیری ترجیحی و تیپ شخصیتی درونگرا در دانشجویان رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. پسران نسبت به دختران از سبک یادگیری ترجیهی که همان سبک یادگیری غیر متمرکز می باشد بیشترین بهره را می برند. بین سبک یادگیری ترجیحی دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معناداری مشاهده گردید با این تفاوت که شخصیت دانشجویان در رشته های مختلف متفاوت نبود. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزیی سوالات پژوهش فرضیه…

پایان نامه بررسی ارتباط استرس با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه

استرس در سلامت روانی و جسمانی افراد تاثیر قابل توجهی دارد بدین صورت که آسیب های روانی و اجتماعی متعددی را برای فرد بوجود می آورد. دانش آموزان در مراحل تحصیلی خود همواره با عوامل استرس زا مثل امتحان و سوال و جواب معلم و … مواجه می شوند که موقعیتهای ناشناخته ای را پیش روی دانش آموزان به همراه دارد که استرس زیادی را برآنها وارد می سازد. موقعیتهای یادگیری ایجاب می کند تا دانش آموزان خود را با عوامل استرس سازگار نموده تا بهره کافی را از یادگیری ببرند و در نهایت به عملکرد مطلوب تحصیلی برسند. با توجه به اهمیت موضوع بویژه در بین نوجوانان در مقاطع تحصیلی متوسطه که با تغییرات جسمی و روانی همراه است ، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط استرس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استاندارد استرس کوهن (۱۹۸۳) استفاده شد و همچنین برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، معدل نمرات دانش آموزان در طول سال تحصیلی در نظر گرفته شد . در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها ، در بخش آمار…