پایان نامه مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بطور کلی سود دریافتی یکی از مسائل مهم در بازدهی سرمایه گذاری برای سرمایه گذار می باشد. از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است سرمایه گذار حاضر است بهای بیشتری پرداخت کند. لذا در این تحقیق نیز می خواهیم بررسی کنیم آیا بین سود تقسیمی و بازده سهام در بورس ارتباط مستقیمی وجود دارد و شدت این ارتباط چگونه است؟ اساساً برای اینکه افراد به سرمایه گذاری تشویق شوند باید از سرمایه گذاری بالقوه خود انتظار کسب بازده مثبت داشته باشند. ۶۰ شرکت از میان شرکتهای بورس انتخاب شدند و داده های ۸ سال طی ۸۰-۸۷ بازده، سود تقسیمی و سود عملیاتی آنها جمع آوری گردید و سپس تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی تحقیق مورد نظر از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. در فرضیه اول تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد ارتباط معناداری بین سود تقسیمی و بازده تحقق یافته وجود دارد. در فرضیه دوم تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد ارتباط معناداری بین بازده تحقق و سود عملیاتی وجود ندارد. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسأله اهداف انتخاب موضوع پرداخت سود ثابت پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه…

پایان نامه ارزش ‌گذاری و تعیین قیمت سهام

اعتقاد به کوچک شدن و به تبعه آن بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ضرورت ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را به طور منطقی و علمی و واقع‌بینانه مورد توجه قرار داده و انتظار می‌رود روش‌های ارز‌شگذاری سهام بگونه‌ای باشد که ضمن استقبال از طرف بخش خصوصی جهت خرید شرکت‌ها اهداف خصوصی‌سازی محقق شده و از عواقب منفی آن جلوگیری می‌شود. شاخص عمده و اصلی میان بخش دولتی و بخش خصوصی «سود طلبی» است که ضابطه‌ کار و فعالیت شمرده می‌شود. شرایط خاص اقتصادی کشور و عوامل محیطی داخلی شرکت‌ها ارزشیابی و تعیین قیمت پایه برای شرکت‌های دولتی را با مشکلات جدی مواجه ساخته و این مشکلات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. ۱- مشکلات بیرونی و اقتصادی کشور و تأثیر آن برای واحدها مشمول واگذاری ۲- مشکلات داخلی و روش‌های حسابداری شرکت‌ها و تأثیرٍ آن بر ارزشیابی سهام فهرست مطالب: فصل اول: مزایای خصوصی سازی مقدمه تعاریف مختلف از خصوصی سازی اهداف خصوصی سازی روش های خصوصی سازی الزامات واگذاری تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ فصل دوم: مفاهیم ارزش گذاری سهام مقدمه ارزش مفاهیم ارزش ارزش اقتصادی ارزش منصفانه بازار ارزش منصفانه ارزش دفتری ارزش ذاتی ارزش سرمایه گذاری ارزش جایگزینی ارزش اسقاط ارزش…