پایان نامه پخش بار سیستم های قدرت شامل FACTS

برای محاسبات حالت ماندگار پخش بار در سیستم های قدرت روشی جدید مبتنی بر کنترلرهای چندسطحی FACTS را ارایه و نشان داده می شود که چگونه روش محاسبات پخش توان معمولی (سنتی) می تواند به طور سیستماتیک برای سیستم های شامل کنترلرهای چندسطحی FACTS اصلاح شود. تکنیک استفاده شده برای حل محاسبات پخش بار، روش تکرار نیوتن – رافسون و در مختصات قطبی می باشد. اثر کنترل کننده های FACTS در پخش بار با اضافه کردن پارامترهای جدید و اصلاح برخی پارامترهای موجود در معادله ژاکوبین خطی شده (مربوط به سیستم مشابه و بدون کنترلر) FACTS اعمال می شود. برنامه پخش بار در حضور ادوات FACTS روی یک سیستم ۹ باسه تست می شود و نرم افزار مورد استفاده MATLAB می باشد. فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول: تئوری جبران بار اهداف در جریان بار اصلاح ضریب توان بهبود تنظیم ولتاژ متعادل کردن بار جبران کننده ایده آل بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند تئوری اساسی جبران ضریب توان و اصلاح تنظیم ولتاژ مشخصه های تقریبی توان راکتیو تنظیم ولتاژ با بار القایی متغیر بهبود ضریب توان بایاس کردن توان راکتیو جبران کننده بار بصورت رگولاتورولتاژ فصل دوم: معرفی و اصول کارکرد ادوات FACTS موارد استفاده جبران کننده ها…