مستند اقدام پژوهی چگونه می توان کلاس و مدرسه ای بانشاط و شاداب به وجود آورد؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

مدرسه خانه دوم دانش آموزان و اولین محیط پس از خانه است که دانش آموزان در آن با شیوه های زندگی آشنا می شوند. این محیط آموزشی تأثیر مستقیم بر روحیه و زندگی دانش آموزان دارد. بنابراین شادی و نشاط این محیط شادی بخش زندگی آنان بوده و در کیفیت آموزشی تأثیرگذار خواهد بود. مدرسه ای که دارای ساختمانی قدیمی و فرسوده و دانش آموزانی با بضاعت پایین است از وجود نشاد و شادابی رنج می برد و تأثیر زیادی در کیفیت آموزشی همکاران و دانش آموزان و نیز در روحیه آنان داشت. بر این اساس با بررسی های انجام شده و انتخاب راه حلهای مناسب و اجرای آنها سعی کردم این فضا را دگوگون کنم که نتایج به دست آمده نشان از تغییر کلی در نشاط و شادابی آموزشگاه دارد. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) روش مشاهده مصاحبه پیشینه تحقیق الف) پیشینه نظری شادی چیست؟ شادی در فرهنگ ایران باستان شادی لازمه ی حیات اجتماعی رمز و راز شاد زیستن اهمیت تقویت نشاط و امید به زندگی در مدرسه راهکارهایی برای بهسازی و بانشاط سازی کلاس درس راهکارهایی برای بهسازی و بانشاط سازی مدرسه روشهای ایجاد شادابی و نشاط در…