پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۲۹ هدف: ارزیابی میزان شادکامی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه مقایسه میزان رضایت از زندگی، احساس شادکامی و احساس غربت

هدف این تحقیق مقایسه احساس شادکامی، احساس غربت و رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی بود. بدین منظور از بین ۷۲۸۲ نفر دانشجوی دانشگاه چهار گروه ۵۰ نفری (۱۰۰ دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی) و (۱۰۰ پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی) با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. روش پژوهش علی ـ مقایسه ای بود و برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای مقیاس رضایت از زندگی داینر (SWLS)، فرم کوتاه شادکامی (OHI) و پرسشنامه احساس غربت (۳۳ ـ HQ) ، با ضریب پایایی به ترتیب ۷۹/۰، ۸۳/۰ و ۷۸/۰ استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) نشان داد که رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسرخوابگاهی تفاوت معنی داری دارد (P<0.000) و احساس شادکامی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.000) و احساس غربت دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معنی داری دارد (P<0.000). یکی از اهداف مهم روان شناسی و علوم رفتاری ارتقاء بهزیستی بشر است. منظور از رضایت از زندگی را به عنوان قضاوت شخصی از سعادت و بهرورزی و کیفیت زندگی مثبتی برمعیارهای انتخابی هر فرد تعریف کرده اند، همچنین مفهوم رضایت به عنوان یک تجربه ی درونی…