پایان نامه بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر آشنایی معلمان دوره ابتدایی با روش های نوین تدریس

یکی از عناصر مهم برنامه ی درسی و طراحی آموزشی ، انتخاب و اجرای روش مناسب تدریس توسط معلمان است . شاید بتوان گفت که این عنصر ، در همه ی الگوهای طراحی آموزشی جایگاه ویژه ای دارد و مهم ترین قسمت به حساب می آید ؛ زیرا محتوا ، رسانه ها ، ارزش یابی و کلیه ی مراحل تدریس در جای جای روش و الگوی تدریس قرار می گیرد و معلمان را به همه ی اهدافشان می رساند . هنر معلم نیز در چگونگی انتخاب و اجرای روش های تدریس نمایان می شود . تحقیق حاضر به بدنبال بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر آشنایی معلمان دوره ابتدایی با روش های نوین تدریس بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان آموزش ابتدایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت . نتایج یافته ها : ۱- انگیزه معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روشهای تدریس نو تاثیر خیلی زیادی دارد. ۲- برگزاری…