پروپوزال مقایسه صفات شخصیتی و طرحواره های ناکارآمد در دانش آموزان دارای افت تحصیلی و دانش آموزان عادی

از آنجایی که بعد از پدر و مادر، آموزش و پرورش وسیله ای جهت اجتماعی شدن هر کودک است استقرار و بقای هر جامعه ای مستلزم آن است که مجموعه ی باورها، ارزش ها، رفتارها و گرایش ها، دانش ها و مهارتهای آن به نسل های جدید منتقل می شود که آموزش و پرورش وسیله این انتقال است. آموزش و پرورش به معنی اعم مترادف جامعه پذیری است یعنی فراگردی که از طریق آن افراد به یادگیری نقشها و قواعد، روابط و بطور کلی فرهنگ جامعه خود می پردازند و به معنی اخص فراگردی است که بواسطه آن افراد در وضعیت های سازمان یافته ی اجتماعی در معرض آموزش منظم دانش، مهارتها و گرایش های خاص قرار می گیرند. آموزش و پرورش در جوامع امروزی صرفاً به سواد آموزی محدود نیست بلکه مجموعه بزرگ و وسیعی از تجارب آزموده و تهذیب یافته را تشکیل می دهد که دستیابی انسان به روش های مطالعه و تحقیق علمی دامنه علوم را گسترش می دهد (علاقه بند، ۱۳۶۶). فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی پیشینه نظری پیشینه عملی تحقیقات انجام یافته در داخل کشور تحقیقات انجام یافته در خارج اهداف تحقیق بصورت کلی و جزئی (شامل اهداف…