پایان نامه بررسی تاثیر مشوقهای صنعتی بر رشد صنایع کوچک و متوسط

پن روز در نظریه اقتصادهای حاشیهای خود، نظریه اکس وادرش در تحول ساختار وهمچنین نظریه الگوی توسعه خوشه ای، همه به نوعی برتری صنایع کوچک ومتوسط را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان نموده اند. برسیها نشان داده اند که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارافرینی، نواوری وتغییر فناوری،پویایی صنعت ودر نهایت ایجاد فرصتهای شغلی وافزایش درامد بر اقتصاد جهانی تاثیرمی گذارند. این تحقیق با هدف برسی تاثیر مشوقهای صنعتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط انجام گرفته است. فرضیه های این تحقیق با هدف برسی تاثیر مشوقهای مالی، مشوقهای مالیاتی، مشوقهای گمرکی و مشوقهای صادراتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط استان اذربایجان شرقی تدوین شده است که عبارتند از: ۱- مشوقهای مالی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد. ۲- مشوقهای مالیاتی بر رشد صنایع کوچک و متوسط تاثیر دارد. ۳- مشوقهای گمرکی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد. ۴- مشوقهای صادراتی بر رشد صنایع کوچک ومتوسط تاثیر دارد. فهرست مطالب: چکیده فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله سوال آغازین اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق چهارچوب نظری تحقیق مدل عملیاتی تحقیق فرضیه های تحقیق متغیرهای تحقیق قلمرو تحقیق محدودیت های تحقیق صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی تعریف مفهومی متغیرها تعریف عملیاتی متغیرها روش…

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاههای کوچک و متوسط

امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه‌ های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند. در بسیاری از این کشورها، این صنایع تأمین کنندگان اصلی مشاغل جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فن ‌آوری های جدید هستند. این صنایع با صادرات قابل توجه خود نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می ‌کنند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع، باعث شده است که استقبال از این صنایع بیشتر شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط نه تنها امری بهینه و سود آور می باشد، بلکه در شرایط فعلی کشور امری لازم و ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی انجام گرفته است. جامعه اماری مورد نظر شرکتهای کوچک و متوسط می باشند که در صنایع غذایی فعالیت دارند و بدلیل در دسترس بودن، کل جامعه اماری مورد مطالعه و سر شماری قرار گرفت که این خود بر اعتبار نتایج تحقیق می افزاید. در این راستا پنج فرضیه به شکل زیر تدوین شده و مورد آزمون قرار گرفت: ۱- موانع…