پایان نامه بررسی سی قصیده (۱۵۰-۱۲۱) دیوان امیر معزی از حیث بحور عروضی و صور خیال

زمان معزّی زمان آغازین رشد و شکوفایی قصیده است و معزّی در این کار از پیشاهنگان است «از نظر ما که با حافظ و سخن سرایان دیگر به قدر کفایت آشنایی داریم، معزّی شاعری نیست که از قدرت و اصالت چشمگیری برخوردار باشد مگر آنکه دورانی را که معزّی به شهرت رسیده است پیوسته مدنظر داشته باشیم در حقیقت قصیده در روزگار معزّی به نوعی پیوند خود را با تغزل در قصیده می گسلد و به استقلال خود نزدیک می شود.» در این پایان نامه سعی کرده ایم که سی قصیده (۱۵۰-۱۲۱) از قصاید دیوان امیر معزّی را در علوم بلاغت مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم و جدول و نموداری از درصد استفاده معزّی از وجوه علوم بلاغت در این سی قصیده ارائه نمائیم. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه شرح حال امیر معزی وفات معزی سبک شعر معزی هدف تحقیق پیشینه تحقیق علوم بلاغت نکات برجسته فنون بلاغت و صناعات ادبی روش تحقیق فصل دوم: قصاید چکامه ۱۲۱ چکامه ۱۲۲ چکامه ۱۲۳ چکامه ۱۲۴ چکامه ۱۲۵ چکامه ۱۲۶ چکامه ۱۲۷ چکامه ۱۲۸ چکامه ۱۲۹ چکامه ۱۳۰ چکامه ۱۳۱ چکامه ۱۳۲ چکامه ۱۳۳ چکامه ۱۳۴ چکامه ۱۳۵ چکامه ۱۳۶ چکامه ۱۳۷ چکامه ۱۳۸ چکامه ۱۳۹ چکامه ۱۴۰…