مستندسازی تجربیات شغلی رشته علوم تجربی برای اخذ رتبه عالی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

اهمیت و ارزش علوم تجربی شاید از این جهت باشد که نوع نگاه انسان را به جهان پیرامون خود نشان می دهد و به تبع آن شیوه زندگی او را مشخص می کند. لذا بر آن هستم که درس علوم تجربی برای فرزندانمان درسی همراه با شادی و زندگی باشد. به این امید که سالهای بعد از این درس خاطره ای خوش در ذهن آنان نقش ببندد. با توجه به اینکه درس علوم تجربی یکی از دروس پایه دوره راهنمایی می باشد لذا دانش آموزان باید اهتمام و سعی جدی در یادگیری این درس داشته باشند البته در کلاس سعی بر این است که مطالب درسی به مسائل روزمره زندگی ارتباط داده شود تا یادگیری و حفظ و درک مطلب آن آسانتر شود البته در یادگیری درس علوم تجربی روش های فعال تدریس استفاده می شود و دانش آموزان خود در امر یادگیری مشارکت فعال دارند و درس باید در سر کلاس درک و فهمیده شود و در منزل مرور و حفظ بعضی از مطالب صورت پذیرد. درس علوم یکی از دروسی است که همراه انجام آزمایش است و آزمایش ها با توجه به موضوعات درسی در آزمایشگاه انجام می گردد و ۵ نمره از ارزشیابی پایانی دانش آموزان به…