پایان نامه بررسی مقایسه ای عزت نفس دانش آموزان در خانواده های پرجمعیت و کم جمعیت مدارس متوسطه

عزت نفس در دانش آموزان همواره موجب بروز رفتارهای اجتماعی مناسب در مدرسه ، خانه و اجتماع شده و دانش آموز را در موقعیتهای استرس زا یاری می رساند. هدف اصلی این تحقیق بررسی مقایسه ای عزت نفس دانش آموزان در خانواده های پرجمعیت و کم جمعیت مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه بود. روش تحقیق توصیفی است. در این روش محقق تفاوت بین متغیرهای تحقیق را از طریق پرسشنامه‌ استاندارد کوپر اسمیت جمع‌آوری می ‌کند. محیط پژوهش از نوع مطالعات میدانی است که ابزار جمع‌ آوری اطلاعات پرسشنامه‌‌ معتبری است که از روایی و اعتبار لازم برخوردار بود. در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه در مدارس می باشد که مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد کل ۱۲۰ نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه سال سوم دخترانه و پسرانه رشته های مختلف تحصیلی که ۴۹ نفر پسر و ۷۱ نفر دختر را بودند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری تحقیق از آزمون های t مستقل وF و آزمونهای تعقیبی LSD استفاده شد . نتایج تحقیق – نتایج بررسی مربوط به جنسیت آزمودنی ‏های دانش آموز نشان داد که میانگین جنسیت دانش…