پایان نامه بررسی عوامل بیرونی مرتبط با ترک تحصیل دانش آموزان دختر

منظور از ترک تحصیل یعنی دانش آموزانی که زودتر از موعد مقرر مدرسه را ترک می کنند و به عبارتی قبل از اتمام یک دوره قادر به ادامه تحصیل نمی باشند و به ناچار مدرسه را ترک می کنند . ترک تحصیل معمولاً به دنبال تکرار پایه و ناتوانی و عدم کارایی مدرسه می باشد . همچنین منجر به افزایش بی سوادی در جامعه می گردد تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل بیرونی مرتبط با ترک تحصیل دانش آموزان دختر انجام گرفت. این تحقیق به روش علی یا پس از وقوع و بصورت میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز دانش آموزان دختر در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند.ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲۰ سوال با مقیاس خیلی کم ، کم ، زیاد و خیلی زیاد بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت . نتایج یافته ها : ۱- عدم همکاری والدین با اولیای مدرسه در ترک تحصیل دانش آموزان دختر تاثیر زیادی دارد. ۲- ازدیاد بی رویه جمعیت خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر تاثیر زیادی دارد. ۳- استفاده…