پیشینه و ادبیات جو سازمانی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 2, 2016

تعاریف نظریه پردازان مدیریت از جو سازمانی: – داکرت ۲۰۰۴ آشکار شدن شیوه ها و الگوهای زیربنایی که در پیش فرضها، مصادیق و اعتقادات نهفته است و فرهنگ را می سازد. – فلمینگ ۲۰۰۲ جو سازمانی نمایی از ویژگیهای ظاهری فرهنگ است که از ادراکات و نگرشهای کارکنان ناشی می شود. – پاول و باترفیلد ۱۹۷۸ جو سازمانی بیانگر ویژگیهای سازمانی است که افراد آن را به صورت کل نگر درک می کنند. – برین ۱۹۷۴ جو سازمانی را به منزله شخصیت سازمان معرفی کرده اند. جو سازمان شیوه برخورد اعضا با سازمان است. – بولدن ۱۹۹۲ جو سازمانی محیطی است که افراد در آن کار می‌کنند و منعکس کننده نگرش کارکنان و سبک مدیریت سازمان است. مکلری و هنسلی جو سازمانی را جنبه کیفی روابط بین افراد در یک سازمان تعریف می کنند که بستگی به درک فرد از کار و مقام او و دیگر اعضا در سازمان دارد. این ادراکات عمدتاً به وسیله مشارکت افراد در سازمان تعیین می شود و مجموعه رفتار آنها روابط کاری افراد را به وجود می آورد. هالپین برای توضیح این مفهوم از یک تشبیه استفاده می کند. او می گوید: نسبت شخصیت به فرد مثل نسبت جو سازمانی به سازمان است. به…

پایان نامه بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی با استفاده از روش تحقیق توصیفی – همبستگی در دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی با حجم نمونه (۳۰ دبیرستان و ۳۰۲ دیر) که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد، انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه جو سازمانی هوی و سیبو و پرسشنامه روحیه (محقق ساخته) بوده است بطوریکه مدیران تنها به پرسشنامه جو سازمانی و دبیران به هر دو پرسشنامه جو سازمانی و روحیه پاسخ دادند. در این تحقیق دو سوال و هشت فرضیه مطرح شده بود که پس از تجزیه و تحلیل و آزمون آماری نتایج زیر بدست آمد: ۱- ۸۰ درصد دبیرستانهای مورد مطالعه دارای جو باز و ۲۰ درصد دارای جو غیر متعهد بودند و این نتیجه بیانگر آن است که دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی به جو باز گرایش بیشتری دارند. ۲- دبیران دبیرستانهای مورد مطالعه از روحیه بالایی برخوردارند اما بین نمرات روحیه دبیران انواع دبیرستانها تفاوت وجود دارد. ۳- روحیه دبیران با توجه به جو سازمانی آنها متفاوت است یعنی بین نمرات روحیه دبیران در دبیرستانهای دارای جو باز با روحیه دبیران دبیرستانهای جو غیر متعهد تفاوت وجود دارد به عبارت…