پایان نامه بررسی رابطه مشخصه های کارآفرینی و تمایل به کسب و کار در بین دانشجویان

کارآفرینی در طی ۳۰ سال گذشته به یک رفتار اجتماعی مطلوب تبدیل شده، به طوری که امروزه هدف بسیاری از کشورها، برنامه ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است. ترویج کارآفرینی حداقل به دو دلیل، مسأله اصلی سیاستگذاران است: «تأثیر اقتصادی» و «ایده کارآفرینان به عنوان عاملان تغییر، رشد و نوآوری» بر این اساس امروزه هدف بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، مانند دانشگاه هاروارد، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه ملی سنگاپور، پرورش دانشجویان کارآفرین از طریق برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و انجام پژوهش در این زمینه است. در این راستا آموزش کارآفرینی از داغترین موضوعهای علمی در دانشکده های کسب و کار و مهندسی شده است. برای مثال، تعداد دانشکده هایی که در ایالات متحده به آموزش کارآفرینی می پردازند در طی ۲۰ سال گذشته از ۱۲ دانشکده به ۱۶۰۰ دانشکده افزایش یافته است. البته بخش اعظمی از تحقیقات انجام شده درباره کارآفرینی به مقوله ویژگی های شخصیتی کارآفرینان اختصاص یافته است. گارتنر در طی مطالعه ای گسترده، ۳۲ پژوهش را در زمینه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان، بررسی کرد. رویکرد صفات یا ویژگی های شخصیتی، گرچه با مفروضات نادرستی شکل گرفت، ولی کماکان در رویکردهای بعدی، مانند رویکرد رفتاری به شکل دیگری خود را نمایان ساخت. به…