پایان نامه بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی با استفاده از روش تحقیق توصیفی – همبستگی در دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی با حجم نمونه (۳۰ دبیرستان و ۳۰۲ دیر) که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد، انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه جو سازمانی هوی و سیبو و پرسشنامه روحیه (محقق ساخته) بوده است بطوریکه مدیران تنها به پرسشنامه جو سازمانی و دبیران به هر دو پرسشنامه جو سازمانی و روحیه پاسخ دادند. در این تحقیق دو سوال و هشت فرضیه مطرح شده بود که پس از تجزیه و تحلیل و آزمون آماری نتایج زیر بدست آمد: ۱- ۸۰ درصد دبیرستانهای مورد مطالعه دارای جو باز و ۲۰ درصد دارای جو غیر متعهد بودند و این نتیجه بیانگر آن است که دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی به جو باز گرایش بیشتری دارند. ۲- دبیران دبیرستانهای مورد مطالعه از روحیه بالایی برخوردارند اما بین نمرات روحیه دبیران انواع دبیرستانها تفاوت وجود دارد. ۳- روحیه دبیران با توجه به جو سازمانی آنها متفاوت است یعنی بین نمرات روحیه دبیران در دبیرستانهای دارای جو باز با روحیه دبیران دبیرستانهای جو غیر متعهد تفاوت وجود دارد به عبارت…