مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار پرخاشگرانه دانش آموز را کاهش دهم؟
مستندات اقدام پژوهی / آگوست 26, 2016

پرخاشگری از هدف آسیب رساندن سرچشمه می گیرد بر اساس تعریف عملیاتی ارائه شده، پرخاشگری تمایل به شرکت در اعمال آسیب زای فیزیکی و روان شناختی برای کنترل اعمال دیگران است در ایران یکی از عمده ترین علت های مرگ و میر جوانان پرخاشگری آنها به یکدیگر است نگاهی کوتاه به اطراف نشان خواهد داد که همانگونه که “الیوت ارونسون” گفته است (عصر ما عصر پرخاشگری است) دکتر علی قائمی بیان می دارد که از نظر علمی باید گفت پرخاشگری یک کشش و یا یک گرایش در فرد است که به صورت کشتن و ویران کردن خود را نشان می دهد امری که فرد بعنوان عکس العمل از خود بروز می دهد به گونه ای که باید گفت مناسب عمل یا رفتار طرف مقابل نیست. دکتر نوابی نژاد گفته است در عین حال که پرخاشگری یک رفتار مطلوب در سیر رشد طبیعی کودک است ولی اگر تحت کنترل صحیح نباشد می تواند بصورت هیجان از هم پاشیده ای درآید. فهرست مطالب مقدمه توصیف وضع موجود و تشخیص حل مساله پرخاشگری از دیدگاه روانشناسان نظریه های پرخاشگری علل و عوامل پرخاشگری زیان‌های پرخاشگری تکنیک‌هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده درمان پرخاشگری گردآوری اطلاعات شواهد (۱) تجزیه و تحلیل شواهد…

مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموزم را حل کنم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

مشکلی که در آغاز سال تحصیلی جدید با آن روبرو شدم مسأله پرخاشگری یکی از دانش آموزانم بود که علاوه بر تأثیرات بسیار مخربی که بر روی خودش داشت دانش آموزان دیگر را مورد آزار و اذیت قرار می داد و به گونه ای که حتی باعث شکایات اولیای دانش آموزان شد و هر روز با مسأله جدیدی مواجه بودیم. براین اساس با بررسی دقیق رفتار دانش آموز و شناسایی علت دقیق رفتار او با استفاده از همکاری مسئولین مدرسه و ارائه راهکارهای پیشنهادی توانستم رفتار او را تعدیل کرده و رابطه او را با همکلاسی ها و حتی سرپرستانش بهبود بخشم. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله روش مشاهده ای مصاحبه الف) مصاحبه با همکلاسی های دانش آموز ب) مصاحبه با والدین دانش آموز ج) مصاحبه با دانش آموز پیشینه تحقیق الف) پیشینه نظری تعریف پرخاشگری علائم و نشانه ها درمان نظریه ذاتی بودن پرخاشگری طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه عوامل خانوادگی پرخاشگری عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی) تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده ب) پیشینه عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات کمبود محبت ناشی از محرومیت طرد کردن دانش آموز توسط همکلاسیها بی توجهی والدین به دانش آموز انتخاب…

پایان نامه سنجش میزان پرخاشگری در بین دانشجویان رشته علوم اجتماعی و عوامل موثر بر آن

پژوهش حاضر به منظور بررسی و سنجش میزان گرایش به پرخاشگری و عوامل مؤثر برآن در بین دانشجویان صورت گرفته که ۵ فصل ذیل را شامل می‌شود: فصل اول: (فصل حاضر) مقدمات یا کلیاتی پیرامون موضوع مورد بررسی مطرح گردیده است. این فصل در واقع مباحثی نظیر « طرح و بیان مسئله » و « سوالات تحقیق » « پیشینه تحقیق » « اهمیت و ضرورت تحقیق » و « اهداف اساسی تحقیق » را شامل می شود. فصل دوم: شامل ادبیات تحقیق و چارچوب نظری است که در این فصل به ارائه دیدگاههایی در مورد خشونت و پرخاشگری (عوامل موثر بر آن) اشاره شده و در ادامه فرضیه های تحقیق، ترسیم دیاگرام علی، تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها و شاخص سازی تدوین گردیده است. فصل سوم: مباحث روش شناحتی پژوهش ارائه گردیده است که این فصل، روش اجرای تحقیق، جامعه آماری حجم نمونه و شیوه نمونه گیری، نوع تحقیق، روش تحقیق و شیوه های جمع آوری اطلاعات را در بر می گیرد. و در نهایت به نحوه محاسبه آماری آزمونها و فرضها منتهی می شود. فصل چهارم: مربوط به نتایج و یافته های پژوهش می باشد که شامل دو بخش است: بخش اول شامل تجزیه و تحلیل…