مقیاس فرسودگی کاری (MMI)
پرسشنامه / مارس 15, 2017

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی فرسودگی شغلی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استرس و فرسودگی کاری والدین
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش استرس و فرسودگی کاری والدین معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان مزلچ
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش فرسودگی شغلی معلمان زیر مقیاس ها: خستگی عاطفی – مسخ شخصیت – عملکرد فردی سازندگان پرسشنامه: مزلاچ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI)
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش فرسودگی شغلی زیر مقیاس ها: خستگی عاطفی – عملکرد شخصی – مسخ شخصیت – درگیری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (MBI) – نسخه ۲۲ سوالی
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش فرسودگی شغلی زیر مقیاس ها: فرسودگی هیجانی – شخصیت زدایی – نقصان تحقق شخصی سازندگان پرسشنامه: مزلاچ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: ارزیابی فرسودگی شغلی ناشی از کار سازندگان پرسشنامه: گلدارد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۹۱ هدف: سنجش عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (مقیاس شدت)
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش فرسودگی هیجانی، پدیده های شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخصی زیر مقیاس ها: خستگی عاطفی – مسخ شخصیت – عملکرد فردی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.