پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 15, 2016

منظور از پیشرفت تحصیلی، پیشرفت یا عدم پیشرفت در کسب و یادگیری مجموعه مطالبی است که تحت عنوان درس یا مواد درسی در طول یک سال تحصیلی به دانش آموزان ارائه می شود. پیشرفت تحصیلی یعنی انجام دادن یک عمل برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و برتری و تفوق در یک مهارت یا گروهی از معلومات(شعاری نژاد، ۱۳۶۴). مطالعه متغیر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر  بیش از بیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. یافته های تحقیقاتی متعدد نشان داده اند که موفقیت تحصیلی هم از ساختارهای دانش و هم از عوامل محیطی  و موقعیتی مثل  جهت گیری های انگیزشی و راهبردهای یادگیری متأثر است ( برنشتاین و میر ،۲۰۰۵) . بنابراین پیشرفت تحصیلی ارزیابی وضع موجود دانش آموزان از نظر معلومات و مهارتهای از قبل برنامه ریزی شده گفته می شود  در واقع موفقیت در موضوعات درسی است. عامل مهمی که در مقابل پیشرفت قرارد دارد افت تحصیلی می باشد. عدالت آموزش ایجاب می کند که هر فرد با توجه به تفاوت های فردی از لذت یادگیری و امکانات آموزشی و پرورشی بهره بگیرد. فهرست مطالب مفهوم پیشرفت تحصیلی فواید پیشرفت تحصیلی رابطه آفرینندگی  با هوش  و پیشرفت  تحصیلی عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت…