مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به فعالیتهای گروهی و فوق برنامه تشویق کنم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

ایجاد روحیه شادی و نشاط از طریق ترغیب آنها به کار گروهی می تواند در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار بوده و در مسیری که آنها در آینده برای زندگی طی خواهند کرد مثمرالثمر باشد. در آغاز سالتحصیلی با دانش آموزانی مواجه شدم که علاقه ای با کار گروهی نداشته و از نشاط و شادابی کافی برخوردار نبودند. با توجه به وضعیت فوق با گردآوری اطلاعات کافی از طریق مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک اقدام به ارائه راه حلهایی جهت حل مشکل آنها برآمدم که نتایج به دست آمده نشان می دهد پس از اجرای راه حلها وضعیت دانش آموزان تغییرات زیادی کرده است. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) جلسه با همکاران و نظرخواهی از آنان: (مصاحبه) پرسشنامه اسناد و مدارک نقش فعالیت های مکمل و فوق برنامه در فرآیند یادگیری تعریف فعالیت های فوق برنامه ویژگی فعالیت های فوق برنامه مفهوم فعالیت فوق برنامه راهنمایی و فعالیت های فوق برنامه آینده نگری و فعالیت های فوق برنامه بهداشت روانی و فعالیت های فوق برنامه فعالیت های مکمل و فوق برنامه در کلاس درس فعالیت های مکمل (کمک برنامه) فعالیت فوق برنامه اهداف تهیه ی فعالیت های مکمل و…