پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی
پرسشنامه / دسامبر 12, 2016

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش میزان بهره مندی افراد از فناوری و آی تی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان

این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اردبیل بود . نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۰ نفر بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده در سه گروه شناختی ، فراشناختی وکنترل بود. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی استفاده شد . ابزار های مورد استفاده در این تحقیق را یک آزمون محقق ساخته از مهارت های هفت گانه ICDL تشکیل داده بود . ابتدا ازهر سه گروه پیش آزمون گرفته شد، بعد از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به گروه های شناختی و فراشناختی ، مجددا ازهر سه گروه پس آزمون به عمل آمد . تجزیه و تحلیل آماری از طریق تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد . نتایج یافته های پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه ها نشان داد که بین آموزش راهبرد های شناختی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد . بین آموزش راهبرد های فراشناختی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات…

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات زیر مقیاس ها: فردی – اقتصادی – اجتماعی – زیرساختی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بکارگیری فناوری اطلاعات
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۵۱ هدف: بررسی ابعاد مدیریت دانش با بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان زیر مقیاس ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات (مفاهیم فناوری اطلاعات و آشنایی با کامپیوتر – استفاده از فناوری در امور اداری – واژه پرداز – ارائه مطلب – اکسل – اکسس – اینترنت – ویندوز) – مدیریت دانش (اکتساب دانش – توزیع دانش – پاسخگویی به دانش) نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

قرن جدیدی که دهمین سال آن تازه آغاز شده است چشم انداز نوینی از ارتباطات را ترسیم کرده است. چشم اندازی که در آن موانع جغرافیایی، مذهبی، نژادی و طبقاتی رفته رفته رنگ می بازند و چون دیوارهای یخی در برابر پرتو گرمی که عامل آن فناوری اطلاعات و ارتباطات است آب می شوند و فرو می ریزند. تحولات عمیق دنیای امروز در تمامی زمینه ها نه تنها موجب گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی گشته بلکه موجب شده است دانش و مهارت ها به طور فزاینده ای دستخوش تغییر شوند و انسان ها برای عقب ماندن از پیشرفت و هماهنگ شدن با جهان پیرامون خود باید مرتباً در حال یادگیری باشند، تا از نوآوری ها عقب نمانند. کاربرد فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگفت انگیزی در فراورده ها و فعالیت های کار و زندگی مردم به وجود آورده است (جاریانی، ابوالقاسم، ۱۳۸۱). فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را در جهان تغییر می دهند و به سوی ایجاد «جامعه اطلاعاتی» یا «جامعه دانایی محور» که در آن تولید اطلاعات و دانش علمی هدف است، رو به گسترش اند. از جمله مهمترین ارکان هر جامعه ای نظام آموزش و پرورش آن…