پرسشنامه فاصله قدرت
پرسشنامه / آوریل 10, 2016

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: اندازه گیری و تعیین نمره فاصله قدرت مدیران زیر مقیاس ها: سلسله مراتب – پاداش – جو سازمانی – تصمیم گیری – ارتباط – یادگیری سازمانی – مدیریت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۰ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده
پرسشنامه / مارس 4, 2016

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن زیر مقیاس ها: ساخت روابط قدرت – حوزه ها و قلمرو قدرت (امور اقتصادی، روابط اجتماعی، تعیین موالید) – شیوه های اعمال قدرت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه گرایش به قدرت
پرسشنامه / ژانویه 29, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان گرایش به قدرت در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نفوذ یا منابع قدرت سوسمان و دیپ
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی تحت تأثیر قرار گرفتن افرد توسط انواع قدرت رهبر زیر مقیاس ها: قدرت اجبار – قدرت قانونی – قدرت پاداش – قدرت تخصص – قدرت مرجعیت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه قدرت نسبت داده شده کومر
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش نوع ادراکات زیردستان نسبت به جریان قدرت در روابط بین فردی در سازمان زیر مقیاس ها: پاداش – اجباری – قانونی – خبره – مرجع نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه قدرت من – نظریه فروید
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی میزان موفقیت افراد در اداره امور روزانه خود نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه قدرت حرفه ای
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: آزمودن پایگاههای قدرت حرف و اختلاف نظر پیرامون پایگاههای قدرت نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه قدرت اجتماعی مصرف کننده بریل
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش میزان قدرت اجتماعی مصرف کننده زیر مقیاس ها: نفوذ مصرف کننده – مقاومت مصرف کننده – نفوذ اجتماعی – مقاومت اجتماعی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه قدرت اجتماعی
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش قدرت اجتماعی زیر مقیاس ها: پاداش – مرجعیت – اطلاعات – اجبار – تجربه – مشروعیت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.