پایان نامه بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

تشویق و پاداش و ثواب از مهمترین انگیزه پیشبرد تعلم به شمار می رود، و منظور از ثواب و پاداش، هر عملی است که در تثبیت تمایلات و نیل به آمال انسان موثر می باشد. تحقیق حاضر به بدنبال ، بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان مقطع ابتدایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه ۲۰ سئوالی محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت . نتایج یافته ها : – این تحقیق نشان داد که والدین به عنوان یکی از عوامل ایفا کننده نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارد. – این تحقیق نشان داد که معلمان به عنوان یکی از عوامل ایفا کننده نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر زیادی دارد. – این تحقیق نشان داد که اصول تشویق در یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر زیادی دارد. – این تحقیق نشان داد که استفاده از راههای تشویق در یادگیری دانش آموزان تاثیر زیادی…