پایان نامه امکان سنجی نظام مدیریت مدرسه محور در آموزش و پرورش

بدون تردید اصلاحات در آموزش و پرورش به دلیل ارتباط با جریان رشد انسانها، از اهمیت بالایی در توسعه کشورها برخوردار است و در این راستا مدرسه به عنوان مهمترین و اساسی ترین رکن آموزشی، محور تمام اصلاحات باید باشد. یکی از روشهای پذیرفته شده در انجام اصلاحات سازنده در جهت افزایش سطح کیفی آموزش و پرورش استفاده از الگوهای موفق نظام مدیریت مدرسه محور است. جوهره اصلی نظام مدیریت مدرسه محور مشارکت، تمرکز زدایی، تقسیم قدرت و اختیار و انعطاف پذیری است. در واقع اجرای چنین نظامی لازمه اش تمرکز زدایی و تفویض اختیارات مختلف تصمیم گیری به ویژه در قلمرو بودجه، پرسنل و برنامه ریزی درسی به سطح مدرسه می باشد. همچنین برای اجرای مدرسه محوری مشارکت افراد ذینفع یعنی مدیران، معلمان، اولیاء، دانش آموزان و مسئولین اداری لازم است. باتوجه به اینکه بحث مدرسه محوری در کشور ما یک بحث جدید است لذا لازم است برای استقرار چنین نظامی زمینه ها و امکانات اجرای آن در استانها و مناطق مختلف کشور بررسی و مشخص گردد. در این راستا مسئله اساسی پژوهش حاضر این بود که افراد و گروه های ذی نقش چه نگرشی نسبت به مدرسه محوری داشته و توانایی آنها در ارتباط با زمینه های مختلف…