پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه

در سال‌های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است. هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه‌گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. فهرست مطالب: فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه‌های تحقیق فرض کلی فرض های اختصاصی تعریف متغییر ها فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات تحقیق مقدمه ماهیت هوش انواع هوش هوش چندگانه گاردنر هوش واقعی پرکنیز هوش موفق اشترنبرگ هیجان و اجزاء آن نقش هیجانها در هوش تاریخچه و تعریف هوش هیجانی تعاریف هوش هیجانی نگاه…