پایان نامه شناسایی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسان است. سابقه تئوریک مدیریت هرچند از لحاظ زمانی به حدود ۱۹۰۰ می رسد ولی بی شک از زمانی که انسان گروه را ساخت و جامعه اولیه را بنیاد نهاد و نیز از آن هنگام که به شکار و در غار زیستن پرداخت و برای مشکلاتش چاره جویی کرد، در عمل مدیریت نیز پدیدار شد. در عصر حاضر مدیریت را به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر و از جمله عوامل رشد توسعه اجتماعی و فرهنگ جوامع کنونی بحساب می آورند. توسعه هر جامعه ای مستلزم توسعه در نظام آموزش و پرورش آن جامعه است. شناسائی عوامل مؤثر در بهبود کار این نظام پیدا کردن نقاط ضعف آن و ایجاد تغییرات مفید با توجه به نیازهای جامعه از ضروریات است. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت اهمیت مسأله ضرورت مسأله گذاره های تحقیق اهداف اصلی اهداف فرعی سوالات تحقیق شیوه تحقیق روش تحقیق (توصیفی – کتابخانه ای) مدل عملیاتی تحقیق تنوع مطالعات انجام شده قلمرو موضوعی واژگان تحقیق فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مقدمه بررسی و تحلیل مطالعات (ادبیات) نظری بررسی و تحلیل مطالعات میدانی (پیشینه نظری) ویژگی مدیران آموزشی ویژگیهای تخصصی مدیر کارآمد درآمدی…