مقاله بررسی مسایل و مشکلات تدریس ریاضی و ارائه راهکارهای مناسب در دوره متوسطه نظری

ریاضیات، زبان علم و یک زبان جهانی، یک زبان نمادین برای همه فرهنگها و تمدنها است. ریاضیات یکی از دستاوردهای ارزشمند تمدن انسانی است که امروزه به عنوان یکی از پایه های اساسی رشد صنعتی و تکنولوژی مورد توجه می باشد. این علم در شرایط کنونی تغذیه کننده اصلی صنعت و فن آوری عصر فضا و پایه اساسی اطلاع رسانی در دهکده جهانی اطلاعات است. فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهداف پژوهش اهداف کلی تحقیق اهداف جزئی تحقیق فرضیه های پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزار تحقیق روش تجزیه و تحلیل داده ها بحث و نتیجه گیری محدودیتهای تحقیق پیشنهادات کاربردی الف) معلمان و عوامل آموزشی مدرسه ب) برای والدین ج) برای تصمیم سازان و تصمیم گیران آموزش و پرورش پیشنهاد برای پژوهشگران منابع تعداد صفحه: ۱۷   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.