مقاله میزان تحقق اهداف درس مهارتهای زندگی در دانش آموزان

پیشرفتهای علمی و فنی سالهای اخیر، انسانها را با انبوهی فزاینده از مسایل گوناگون مواجه ساخته است، تولید، فروش، کار، تغذیه، تحصیل و مسکن از طرفی و فشارهای اجتماعی و روانی از طرف دیگر، از جمله مسایلی هستند که اغلب انسانها به خصوص نوجوانان و جوانان با آنها درگیر هستند. فهرست مطالب چکیده مقدمه تعریف و بیان مسأله اهداف اجرای پژوهش اهداف کلی اهداف جزیی فرضیه های پژوهش روش تحقیق جامعه آماری پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه چگونگی عمل آزمایش چگونگی جمع آوری داده ها ابزارهای جمع آوری داده ها پرسشنامه استعداد و توانمندی پرسشنامه پیش بینی نتایج تصمیم ها پرسشنامه تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت پرسشنامه ابراز وجود پرسشنامه ارتباط مطلوب پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی پرسشنامه نگرش نسبت به مواد مخدر پرسشنامه ارزشها مقیاس سنجش ویژگیهای مثبت و ویژگی های قابل تغییر روشها و تکنیکهای آماری آزمون فرضیه های تحقیق بحث در یافته های تحقیق پیشنهادها الف) پیشنهاد به برنامه ریزان و مسئولان آموزش و پرورش ب) پیشنهاد به مدیران دبیرستانها و مشاوران ج) پیشنهادهای حاصل از ادبیات پژوهش و تجربیات محقق به برنامه ریزان، مدیران و مشاوران محدودیتهای پژوهش منابع فارسی منابع خارجی تعداد صفحات: ۳۱   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری…