پایان نامه بررسی تاثیر روش های تدریس نوین آموزش علوم تجربی در میزان یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

تدریس و یادگیری در فرایند آموزش و پرورش دارای اهمیت ویژه ای می باشد. مطالعه عوامل و عناصر گوناگونی که در تدریس و یادگیری مؤثر هستند برای همه دست اندرکاران، علاقه مندان به ویژه معلمان ضروری است. الگوهای تدریس و چگونگی تهیه و تنظیم برنامه های درسی متناسب با این الگوها یکی از دغدغه های متخصصان و دست اندرکاران آموزش و پرورش است. هر الگوی تدریس شامل مجموعه ای از عوامل و عناصر منظم و منسجم از جمله روش تدریس و محتوا، مواد آموزشی، هدف، فعالیت و مهارت معلم و فعالیت یادگیرنده می باشد. هر الگو بسته به هدف و ویژگی های خاص خود برخی از عناصر تاثیر گذار بر موقعیت یاد گیری را بیشتر مورد توجه قرار می دهد. به عنوان مثال الگوی پیش سازمان دهنده به انتقال اطلاعات به صورت معنادار و موثرکمک می کند، ساخت شناختی دانش آموزان را استحکام می بخشد، پایداری و روشنی دانش قبلی شاگردان را افزایش می دهد، تمایل به کاوشگری و عادت های تفکر دقیق را در آنها رشد می دهد، دارای معانی مهمی در ساماندهی برنامه درسی و شیوه تدریس است، لنگرگاه فکری برای دانش آموزان در هنگام یادگیری فراهم می آورد. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه اهمیت و…