پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه

هدف از انجام پژوهش حاضر، «بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه مدیریت آموزش و پرورش می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دبیران مقطع متوسطه(۴۰۰ نفر) می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، ۱۹۶ نفر حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده یانگ وهمکاران (۲۰۰۴) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۹۲) است که از روایی و پایایی بالایی برخوردار می باشد. ابعاد اصلی سازمان یادگیرنده، یادگیری فردی، تیمی و سازمانی می باشد و ابعاد عملکرد شغلی نیز رفتار وظیفه ای، شهروندی و ضد بهره وری است. برای آزمون فرضیه های تحقیق (۹-۱) از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد سازمان یادگیرنده یادگیری فردی(یادگیری مداوم و تحقیق و جستجو) و یادگیری سازمانی(توانمند سازی، پیوند با سیستم و رهبری راهبردی) با عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد(۰۵/ ۰≥P). همچنین بین یادگیری تیمی و سیستم های ادغام شده یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه ارتباط معناداری…