پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل موثر در نابرابری فرصت های تحصیلی دوره ابتدایی

یکی از مهمترین اولویتهای برنامه های توسعه فرهنگی ایجاد زمینه های برابری آموزشی است، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر تأکید شده است. در بعضی از مناطق کشور از نظر فرصت های آموزشی امکانات یکسانی وجود ندارد. نابرابریهای موجود در این مناطق شهری و روستایی و عشایری و در بین دختران و پسران و در خانواده ها از نظر شرایط اجتماعی و اقتصادی باعث عدم دستیابی یکسان به فرصت های آموزشی گردیده است. از نظر بولز و جینتیس سیستم آموزشی و تفاوتهای طبقاتی موجود در خانواده و محیط کار باعث ایجاد نابرابریهای طبقاتی شده است. در این تحقیق عوامل موثر در نابرابریهای آموزشی مقایسه در دو منطقه مقایسه شده است. اهداف کلی این تحقیق شامل مقایسه فرصت ها و شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نابرابریهای آموزشی در دو منطقه مورد نظر می باشد. و هشت هدف جزئی نیز شامل محاسبه شاخص ها، بررسی عامل اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، ساختار اجتماعی، جنسیت، معلمان و شاگردان می باشد. به دلیل اولویت داشتن این موضوع در موضوعات اولویت دار پژوهشی استان و سعی در شناسایی نابرابریهای آموزشی و رفع این مشکل و اهمیت موضوع از نظر شخصی برای محقق، این موضوع انتخاب گردید. چهارچوب تئوریک این طرح…