پایان نامه ارزیابی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر تعهد سازمانی کارکنان

مهم ترین هدف هر سازمانی دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن یا بهره وری بهینه است. عامل های کارآمد در بهره وری عبارتند از: سرمایه، ابزار، روش های انجام کار و نیروی انسانی. بی گمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به هدف های سازمان است زیرا نیروی انسانی نقشی مهم در افزایش و کاهش بهره وری سازمان دارد یعنی اگرسازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد، اما فاقد نیروی انسانی مولد و با انگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید(استوار و امیرزاده، ۱۳۸۷: ۲۶). در این راستا یکی از شاخص های میزان موفقیت و بالندگی سازمان ها نسبت به هم توانمندسازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره گیرند(سالاری و همکاران، ۱۳۸۸: ۸). نتایج تحقیقات نشان داده اند که تعهد سازمانی باعث افزایش عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی می شوند، لذا سازمان هایی که دارای افرادی با سطوح بالای تعهد سازمانی هستند اغلب از عملکرد بالاتر، غیبت و تأخیر کمتری برخوردار هستند. لذا توانمندی، تعهد…