پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس و کارایی معلمان پرورشی

مدیریت در هرسازمانی عامل هماهنگ کننده و بارور کننده امکانات مادی و انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی است. تحقیق حاضر به بدنبال بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان پرورشی در مدارس متوسطه بود. بدین منظور ۵۸ نفراز معلمان پرورشی زن و مرد و ۳۸۴ نفر از دانش آموزان دختر و پسر جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری مدیران و کارایی معلمان پرورشی از دیدگاه دانش آموزان بود که دارای روایی و پایایی بالایی است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم با استفاده از آزمون های خی دو و t مستقل انجام شده است ( ۰٫۰۵ =α ) . یافته های حاصل از نتایج تحقیق نیز به شرح ذیل می باشد: ۱- بین سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان پرورشی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. ۲- بین سبک رهبری مدیران مدارس زن با کارایی معلمان پرورشی زن رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. ۳- بین سبک رهبری مدیران مدارس مرد با کارایی معلمان پرورشی مرد رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. ۴- بین سبک رهبری مدیران زن و…