پایان نامه بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه

کمرویی یکی از مسائل مبتلا به جوانان و نوجوانان در جوامع کنونی است . مساله ای که حتی آن را عامل عمده ی عقب ماندگی و شکست و ناکامی ایشان در مراحل مختلف زندگی بشمار آورده اند . هر کس ممکن است با موقعیتهای ناخواسته و ناخوشایندی روبرو شود و آن گونه که باید و شاید نتواند با آنها مقابله کند و در نتیجه از نشان دادن واکنش مناسب و شایسته عاجز بماند . یا به سبب گرفتار شدن در هول و هراسی به دلیل قادر به دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خویش نشود و به سهولت در برابر حریف و مدعی سر تسلیم فرود آورد و در آوردگاه حیات مغلوب و سرشکسته ، سر هم بر حق خویش را به رقیبان بسپارد . فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش اهداف کلی اهداف جزئی فرضیه های پژوهش تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش تعاریف نظری وعملیاتی فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخش اول: مبانی نظری پژوهش کمرویی علل کمرویی جنبه مثبت کمرویی جنبه منفی کمرویی کمروی واقعی کیست کمرویی چگونه بر افراد تأثیر می گذارد؟ ویژگیهای رفتاری افراد کمرو مفهوم کم رویی در بین روانشناسان و جامعه شناسان…