پرسشنامه نوع سیرکادین فولکارد (CTI)
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: شناسایی افرادی که به آسانی با نوبت کاری تطابق می یابند زیر مقیاس ها: سستی و ضعف / نیرومندی و قوت – انعطاف پذیری / انعطاف ناپذیری (عادات خواب) نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای مربوط به نوبت کاری
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: سنجش راهبردهای مقابله ای مربوط به نوبت کاری زیر مقیاس ها: درگیری – رهایی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خواب
پرسشنامه / سپتامبر 7, 2015

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: تشخیص عادات خواب مطابق با نوبت کاری و سنجش میزان وابستگی آشفتگی خواب به نوبت کاری نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.