پرسشنامه نیاز آموزشی معلمان
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: سنجش نیازهای آموزشی معلمان زیر مقیاس ها: شیوه های مدیریت کلاس – شیوه های تقویت انگیزه تحصیلی دانش آموزان – شیوه های ایجاد راهبردهای نوین در تدریس – شیوه های ارزشیابی دانش آموزان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه ی آموزشی مناسب

هدف این پژوهش، « نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه­ آموزشی مناسب » می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه ­آماری کلیه داوطلبان شغل معلمی(معلمان جدیدالاستخدام) می باشند که از ۵ منطقه آموزشی با روش نمونه­ گیری خوشه ­ای یک مرحله ­ای ۳۸۴ نفر متناسب با حجم جامعه انتخاب شده ­اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته (۴۲ سئوالی) استفاده شده است. براین اساس سوالات پژوهش با توجه به نیاز های آموزشی: شیوه های مدیریت کلاس درس، شیوه های تقویت انگیزه تحصیلی، شیوه های نوین تدریس و شیوه های ارزشیابی دانش آموزان مطرح شده­ اند می باشند. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (۷۷/۰) بررسی گردید و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از روش های آمارتوصیفی چون فراوانی، درصد و میانگین و از روش های آمار استنباطی t تک متغیره، t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه و lsd، آزمون فریدمن استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آماری پژوهش نشان داد که نیاز معلمان جدیدالاستخدام در زمینه ی به آشنایی با شیوه های مدیریت کلاس با میانگین ۲۹/۴، شیوه های…