پایان نامه بررسی ابعاد کلاس ها، اتاق های جانبی، تجهیزات و گرافیک محیطی مدارس و چگونگی مطلوب سازی آنها

مدرسه محیطی برای شکوفایی استعداد دانش آموزان و خودشناسی است. علایق و استعدادهای دانش آموزان متفاوت است و محیط آموزشی باید به گونه ای باشد تا این استعدادها شکوفا گردند تا معنای تعلیم و تربیت واقعی نمایان شود. با توجه به نیاز کشور به کلاسهای درس در سالهای اخیر و نادیده گرفته شدن سایر نیازهای دانش آموزان در ساخت و سازهای مدارس و تراکم زیاد دانش آموزان، مدارس کالبدی خشک و بی روح به خود گرفتند که بی شک جریان تعلیم و تربیت را با تنگناهایی مواجه ساخته است. از طرفی به اعتقاد صاحب نظران، آموزشهای غیر کلامی و رفتار غیر بیانی بیش از سایر عوامل در انتقال پیام به فراگیران نقش دارند. بر همین اساس (ادوارد، تی، جان) یکی از کارشناسان علوم ارتباطات در نظریه خود به نام «زبان صامت» معتقد است که فضا سخن می گوید و زمان حرف میزند. با آنکه معلم، کتاب، دانش آموز، روشهای تدریس، مدیریت آموزشی و خانواده از جمله عواملی هستند که معمولاً در فرایند یادگیری موثرند، اما در تعلیم و تربیت جدید، فضای فیزیکی و گرافیک محیطی مدارس نه تنها یک محیط خشک و بی نشاط و فاید تأثیر فرآیند یادگیری محسوب نمی شود، بلکه به عنوان عاملی زنده در کیفیت فعالیتهای…