مقاله بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

با توجه به مطالعات گسترده ای که در جوامع غربی و در کشورمان صورت گرفته می توان اذعان داشت که اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هی فرد گروه یا خانوده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است. لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده نیز میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت امری ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر بود. روش کار: روش غالب بر این پژوهش روش پس رویدادی بود که به شیوه میدانی انجام گرفته است. از بین کلیه معتادانی که به موسسه بازپروری رفت و آمد می کردند (۹۱ نفر)، تعداد ۷۳ نفر مطابق با جدول مورگان به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی محقق ساخته، که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و برای تحلیل سوالات نیز، بیشتر از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها: در بررسی…

پروژه بررسی علل و عوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر
رشته علوم اجتماعی , پروژه / سپتامبر 10, 2015

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر می باشد . پژوهش حاضر سه فصل می باشد. فصل اول پژوهش در مورد کلیات تحقیق می باشد و در فصل دوم پیشینه نظری و تجربی تحقیق آمده است ، در فصل سوم به روش شناسی تحقیق اشاره شده است. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی هدف جزئی فرضیه های تحقیق سوالات تحقیق تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف نظری تعریف عملیاتی فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه اعتیاد چیست؟ آیا اعتیاد یک بیماری است؟ اعتیاد جسمی اعتیاد روانی علل و زمینه های اعتیاد عوامل فردی عوامل خانوادگی علل اجتماعی علل جغرافیایی و اقتصادی علل سیاسی مواد و انواع کلی آن سیگار و توتون الکل ماری جوانا و حشیش تریاک مرفین و هروئین کوکائین و کراک راه های پیشگیری از اعتیاد مراحل اعتیاد روش های استفاده از داروهای ترک اعتیاد با بستری شدن در بیمارستان روش سم زدائی U.R.O.D آمار مرگ و میر بر اساس اعتیاد تاریخچه اعتیاد در ایران و جهان گذر تاریخچه مواد مخدر در جهان تاریخچه مواد مخدر و اعتیاد در ایران اعتیاد و جامعه پیشینه تحقیق فصل سوم: روش شناسی طرح پژوهش…

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

با توجه به مطالعات گسترده ای که در جوامع غربی و در کشورمان صورت گرفته می توان اذعان داشت که اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هی فرد گروه یا خانوده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است. لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده نیز میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت امری ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر بود. روش کار: روش غالب بر این پژوهش روش پس رویدادی بود که به شیوه میدانی انجام گرفته است. از بین کلیه معتادانی که به موسسه بازپروری رفت و آمد می کردند (۹۱ نفر)، تعداد ۷۳ نفر مطابق با جدول مورگان به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی محقق ساخته، که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و برای تحلیل سوالات نیز، بیشتر از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها: در بررسی…