پرسشنامه فاصله قدرت
پرسشنامه / آوریل 10, 2016

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: اندازه گیری و تعیین نمره فاصله قدرت مدیران زیر مقیاس ها: سلسله مراتب – پاداش – جو سازمانی – تصمیم گیری – ارتباط – یادگیری سازمانی – مدیریت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۰ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه یادگیری سازمانی
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: سنجش میزان یادگیری سازمانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیرندگی سازمانی

با وجود بستری متغیر وپیچیده که سازمانها در آن فعالیت می کنند، ضرورت وجود منابع توانمند جهت ماندگاری سازمان، یک واقعیت قطعی است. با وجود عوامل محیطی متحول، ماندگاری، رشد و پویایی سازمان منوط به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی است . فقدان اطمینان بدلیل افزایش تغییرات محیطی (شامل : اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،علمی، فرهنگی و…)نیاز و انتظارات روز افزون انسانها، همگی سبب پیدایش مدل جدیدی به نام «سازمان یادگیرنده»شده است.چنین سازمانهایی مناسبترین راه را برای حفظ حیات، ماندگاری ورشد سازمان،«یادگیری»می دانند. بنابراین، با پیدایش عصر جدید و نوین سازمانی، امروزه تنهاسازمانهایی که تفکرات بزرگ (بدون توجه به اندازه ظاهری) دارند از نظر کارکردی موفق و در عرصه رقابت پیشی می گیرنده و درنظام سازمان ومدیریت پویا واثربخش می باشند، همچنین سازمانهای یادگیرنده به عنوان مقصدی برای این نظام سازمانی،ریشه در تغییرات سریع و تحولات شدید محیطی دارند که ضرورت و اهمیت آنها را تبیین می نماید . فهرست مطالب: فصل یکم: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف مفاهیم تعاریف نظری تعاریف عملیاتی فصل دوم: پیشینه نظری تحقیق مقدمه مبانی نظری تحقیق مبانی بنیادی یادگیری سازمانی تعریف یادگیری سازمانی انواع یادگیری سازمانی یادگیری تک حلقه ای یادگیری دو حلقه ای…

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تأمین اجتماعی

این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی» می پردازد. هدف کلّی تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین ۱- فرهنگ سازمانی مشارکتی در کار ۲- فرهنگ سازمانی سازگاری در کار ۳- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و ۴- فرهنگ سازمانی رسالتی با یادگیری سازمانی بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ فرهنگ سازمانی و ابعاد آن از نظریه دنیسون و یادگیری سازمانی و ابعاد آن از نظریه سنگه اخذ شده اند. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه های آماری (۱۳۰ نفر از کارکنان تامین اجتماعی) جمع آوری شده اند. طبق یافته های تحقیق که با استفاده از ضرایب همبستگی گاما و اسپیرمن به دست آمده؛ بین ۱- فرهنگ سازمانی مشارکتی در کار ۲- فرهنگ سازمانی سازگاری در کار ۳- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری ۴- فرهنگ سازمانی رسالتی با یادگیری سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. وچون این متغیرها ابعاد فرهنگ سازمانی هستند پس به طور…

پرسشنامه ارزیابی یادگیری سازمانی
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: ارزیابی یادگیری سازمانی (عوامل سازمانی و اقدامات مدیریت) زیر مقیاس ها: چشم انداز مشترک – فرهنگ سازمانی – کار و یادگیری تیمی – اشتراک دانش – تفکر سیستمی – رهبری مشارکتی – توسعه شایستگی های کارکنان نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی آنونا آرمسترانگ و پاتریک فولی
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۶۳ هدف: ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی و ابعاد آن زیر مقیاس ها: محیط یادگیری – تعیین نیازهای رشد و یادگیری – تأمین نیازهای رشد و یادگیری – به کارگیری یادگیری در محیط کار نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.