پایان نامه امکان سنجی نظام مدیریت مدرسه محور در آموزش و پرورش

آگوست 27, 2015

بدون تردید اصلاحات در آموزش و پرورش به دلیل ارتباط با جریان رشد انسانها، از اهمیت بالایی در توسعه کشورها برخوردار است و در این راستا مدرسه به عنوان مهمترین و اساسی ترین رکن آموزشی، محور تمام اصلاحات باید باشد.
یکی از روشهای پذیرفته شده در انجام اصلاحات سازنده در جهت افزایش سطح کیفی آموزش و پرورش استفاده از الگوهای موفق نظام مدیریت مدرسه محور است.
جوهره اصلی نظام مدیریت مدرسه محور مشارکت، تمرکز زدایی، تقسیم قدرت و اختیار و انعطاف پذیری است.
در واقع اجرای چنین نظامی لازمه اش تمرکز زدایی و تفویض اختیارات مختلف تصمیم گیری به ویژه در قلمرو بودجه، پرسنل و برنامه ریزی درسی به سطح مدرسه می باشد. همچنین برای اجرای مدرسه محوری مشارکت افراد ذینفع یعنی مدیران، معلمان، اولیاء، دانش آموزان و مسئولین اداری لازم است.
باتوجه به اینکه بحث مدرسه محوری در کشور ما یک بحث جدید است لذا لازم است برای استقرار چنین نظامی زمینه ها و امکانات اجرای آن در استانها و مناطق مختلف کشور بررسی و مشخص گردد. در این راستا مسئله اساسی پژوهش حاضر این بود که افراد و گروه های ذی نقش چه نگرشی نسبت به مدرسه محوری داشته و توانایی آنها در ارتباط با زمینه های مختلف اجرای نظام مدیریت مدرسه محور چگونه است و نیز میزان مشارکت های مالی و غیر مالی اولیاء در مناطق استان چگونه بوده؟ و موانع و امکانات مربوط به ساختار، قوانین و مقررات اداری برای اجرای مدرسه محوری کدامها هستند؟
برای پاسخ به پرسشهای محوری مذکور، ۲۹ فرضیه و سوال پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. روش مورد استفاده برای پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) می باشد.
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت بودند از: مسئولین و کارشناسان سازمان و ادارات آموزش و پرورش مراکز شهرستانهای استان، مدیران مدارس، معلمان، والدین دانش آموزان و دانش آموزان متوسطه مراکز شهرستانهای استان و همنین قوانین، آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط.
با استفاده از فرمولهای آماری و جداول تعیین حجم نمونه از گروه مدیران ۲۲۷ نفر، از گروه معلمان ۹۲۹ نفر، از گروه دانش آموزان ۷۶۸ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب از ۱۰ ناحیه و منطقه آموزش و پرورش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از مسئولین و کارشناسان اداری نیز ۹۸ نفر و از بین والدین دانش آموزان نیز با استناد به جدول مورگان و اس. اچ بولا ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر اسناد و مدارک از ۷ نوع پرسشنامه استفاده گردید. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان مشارکت غیر مادی والدین از پرسشنامه محقق ساخته ۱۲ سوالی و برای تعیین میزان مشارکت مالی والدین از اسناد و مدارک استفاده گردید.
برای تعیین نگرش افراد ذی نفع (مسئولین و کارشناسان ادارات، مدیران مدارس، معلمان، والدین و دانش آموزان) نسبت به مدرسه محوری و ابعاد مختلف آن از پرسشنامه ۴۱ سوالی استفاده گردید. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان و زمینه های توانایی مسئولین و کارشناسان، مدیران، معلمان و والدین از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده گردید. پرسشنامه مسئولین و کارشناسان دارای ۹ سوال اساسی و ۴۴ زمینه بوده، پرسشنامه مدیران شامل ۱۲ سوال و ۷۱ زمین، پرسشنامه معلمان شامل ۸ سوال و ۳۴ زمینه و پرسشنامه والدین شامل ۱۰ سوال و ۳۹ زمینه می باشد.
برای تعیین امکانات و موانع ساختاری و مقرراتی مربوط به اجرای مدرسه محوری در قلمرو بودجه، پرسنل و برنامه ریزی درسی از دیدگاه مسئولین و کارشناسان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که شامل ۳ سوال اساسی و ۱۸ زمینه می باشد. همچنین بخشی از اطلاعات با مراجعه به قوانین موجود آموزش و پرورش، آیین نامه ها و شیوه نامه ها و نیز بررسی متون علمی موجود و ترجمه متون خارجی جمع آوری گردید.
تمامی پرسشنامه ها با توجه به تأیید کمیسیون تخصصی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان و نیز تعدادی صاحبنظر در امر مدیریت آموزشی و علوم تربیتی دارای روایی قابل قبول بوده و ضرایب پایایی محاسبه شده به روش آلفای کرانباخ برای گروه های مختلف ۰٫۷۳ تا ۰٫۸۸ بدست آمده که نشانگر پایایی مناسب پرسشنامه می باشد.
برای آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات تحقیق از آمار توصیفی و نیز از آزمون های تحلیل واریانس یک عاملی، تحلیل واریانس چند عاملی، آزمون تعقیبی LSD و آزمون t استفاده گردیده است.
نتایج بدست آمده عبارتند از:
– در شاخص مشارکت مالی و مشارکت غیر مالی، اولیاء دانش آموزان یک منطقه در بین مناطق استان رتبه اول را دارد.
– تمامی گروه های ذی نقش (مسئولین و کارشناسان اداری، مدیران مدارس، معلمان، اولیاء دانش آموزان و دانش آموزان) با اجرای نظام مدیریت مدرسه محور در حد زیاد موافقت دارند هر چند که نمره نگرش اولیاء و مدیران مدارس بیشتر از سایر گروه ها است.
– در مورد واگذاری اختیارات تصمیم گیری در قلمرو مربوط به امور بودجه و امور پرسنل اولیاء دانش آموزان و مدیران مدارس بیشترین موافقت را دارند.
– در مورد واگذاری اختیارات تصمیم گیری در قلمرو مربوط به امور برنامه ریزی درسی و اولیاء دانش آموزان بیشترین موافقت را دارند.
– در مورد واگذاری اختیارات تصمیم گیری در مورد وضع مقررات انضباطی مدیران و معلمان بیشترین موافقت را دارند.
– در مورد واگذاری اختیارات تصمیم گیری در مورد برنامه رشد حرفه ای کارکنان میزان موافقت دانش آموزان کمتر از گروه های دیگر است در حالی که بین نگرش مدیران، معلمان و اولیاء و مسئولین و کارشناسان اداری تفاوت معنی دار وجود ندارد.
– با مشارکت اولیاء در امورات مدرسه والدین و دانش آموزان در حد خیلی زیاد موافق هستند و در بین گروه های مورد مطالعه معلمان کمترین موافقت را دارند.
– میزان موافقت معلمان راهنمایی در مورد اجرای مدرسه محوری بیشتر از معلمان متوسطه بوده و نیز معلمان مرد موافقتشان بیشتر از معلمان زن می باشد.
– میزان توانایی تمام گروه های مورد مطالعه (مسئولین و کارشناسان اداری، مدیران مدارس، معلمان و والدین دانش آموزان) در ارتباط با اجرای نظام مدیریت مدرسه محور در حد پایین تر از متوسط بوده و در حد ضعیف می باشند.
– معلمان مرد از نظر توانایی مربوط به اجرای مدرسه محوری نسبت به معلمان زن قوی تر هستند (نمره توانایی معلمان مرد بیشتر از معلمان زن است).
– از دیدگاه مسئولین و کارشناسان اداری براساس مقررات موجود نمی توان اختیارات مربوط به حقوق کارکنان، ایجاد ردیف های مالی و بودجه ای مستقل، ایجاد منبع درآمد از طریق ارایه فعالیتهای فوق برنامه و حذف برخی هزینه ها را به مدارس واگذار کرد. ولی می توان اختیارات مربوط به جلب و جذب کمک های نقدی اولیاء، تنظیم بودجه سالانه مدرسه و کاهش و افزودن برخی هزینه ها را به مدرسه واگذار کرد.
– از دیدگاه مسئولین و کارشناسان اداری نمی توان اختیارات تصمیم گیری در مورد هیچکدام از ۶ زمینه مورد مطالعه در این تحقیق را براساس مقررات موجود به مدارس واگذار کرد.
– از دیدگاه مسئولین و کارشناسان اداری به جز تشویق معلمان و کارکنان اختیارات تصمیم گیری در مورد سایر زمینه های مربوط به امور پرسنل را نمی توان طبق مقررات موجود به مدارس واگذار کرد.
– از موانع موجود اجرای نظام مدیریت مدرسه محور عبارتند از: ساختار متمرکز موجود، عدم وجود مقررات و قوانین مبتنی بر نظام مدرسه محور، متوقف شدن تفویض اختیارات و عدم تمرکز در سطح ادارات مناطق و نواحی و عدم تسری به مدارس، عدم اجرای درست طرح ها و قوانینی که در راستای مدرسه محوری هستند به جهت وجود نارساییها و مشکلات در ارتباطات رسمی سازمانی و عدم تعریف و مشخص نشدن وظایف واحدها و پست های مرتبط.
– مقررات و طرح های حمایت کننده مدرسه محوری عبارتند از: قانون شوراهای آموزش و پرورش، شیوه نامه اجرایی قیمت تمام شده، دستورالعمل طرح تشکیل مجتمع های آموزشی – تربیتی (هر چند که این طرح متوقف شده یا در حال متوقف شدن است)، آیین نامه اجرایی مدارس (هر چند که اختیارات سطحی و فرعی و بویژه در مورد روشها را به مدارس واگذار کرده نه امورات اساسی را).
– میزان موافقت معلمان مناطق شمالی استان نسبت به مدرسه محوری نسبت به معلمان مناطق مرکزی و جنوبی استان بیشتر است.
– میزان موافقت والدین دانش آموزان دو منطقه با مدرسه محوری در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است.
– بین نگرش مسئولین و کارشناسان مناطق مختلف استان و نیز مدیران مدارس در مناطق تفاوت معنی دار وجود ندارد.
– دانش آموزان منطقه ای در مقایسه با دانش آموزان سایر مناطق با مدرسه محوری موافقت بیشتری دارند.
– معلمان در زمینه های مربوط به اجرای نظام مدیریت مدرسه محور توانایی بیشتری دارند.
– مدیران مدارس یک منطقه در مقایسه با مدیران مدارس سایر مناطق در زمینه های مربوط به اجرای نظام مدیریت مدرسه محور توانایی بیشتری دارند.
– بین میزان توانایی مسئولین و کارشناسان اداری سازمان و مناطق مختلف آموزش و پرورش استان و نیز بین میزان توانایی والدین دانش آموزان مناطق مختلف استان در زمینه های مربوط به اجرای نظام مدیریت مدرسه محور تفاوت معنی دار وجود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت انجام طرح
فرضیه ها و سوالهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی واژه و اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف و مفهوم مدیریت مدرسه محور
تاریخچه مدیریت مدرسه محور
دیدگاهها در زمینه مدیریت مدرسه محور
اصلاحات در آموزش و پرورش
هدف مدیریت مدرسه محور
اهمیت و ضرورت مدرسه محوری
مفروضه های مدیریت مدرسه محور
الگوهای مدیریت مبتنی بر مدرسه
پیامدهای نظام مدیریت مدرسه محور
اصول و راهکارهای مدیریت مدرسه محور
تمرکز زدایی و مدیریت مدرسه محور
تفویض اختیار اساس تمرکز زدایی و مدرسه محوری
مشارکت در مدیریت مدرسه محور
راههای افزایش مشارکت در آموزش و پرورش
تمرکز زدایی در آموزش و پرورش و حرکت به سوی مدرسه محوری در کشورهای مختلف
قلمرو مدیریت مدرسه محور
بودجه و مفهوم آن در مدیریت مدرسه محور
اثرات منفی بودجه متمرکز
تهیه و تنظیم بودجه در یک موسسه آموزشی
تأمین منابع مالی
طبقه بندی در بودجه
مراحل بودجه
اصول بودجه
تدابیری برای بودجه مدرسه محور
پرسنل
آموزش و آماده سازی نیروی انسانی
برنامه ریزی درسی و آموزشی
برنامه درسی مدرسه محور
ضرورت تمرکز زدایی در برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی در مدیریت مدرسه محور
ساختار سازمانی و نقش آن در مدیریت مدرسه محور
مطالعات ساختاری در آموزش و پرورش
تغییرات ساختاری در مدیریت مدرسه محور
الگوهای ساختاری مدیریت مبتنی بر مدرسه
کاستی های مربوط به مدرسه محوری ناشی از ساختار آموزش و پرورش
عوارض ساختار سازمانی در آموزش و پرورش ایران
مسائل و مشکلات اجرای نظام مدیریت مبتنی بر مدرسه
عوامل و شرایط موفقیت در اجرای نظام مدیریت مدرسه محور
مشکلات و موانع تحقق مدرسه محوری
چگونه باید شروع کرد
قوانین و مقررات
جمع بندی و نتیجه گیری ادبیات تحقیق
تحقیقات انجام گرفته در ایران
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
جمع بندی و نتیجه گیری پیشینه تحقیقاتی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه پژوهش (روش نمونه گیری و حجم نمونه)
روش جمع آوری اطلاعات
روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتایج تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
محدودیتهای تحقیق
منابع
ضمائم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۳۹۴
فرمت فایل: pdf و word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.