پایان نامه بررسی روشهای مطالعه دانشجویان علوم تربیتی در پیشرفت تحصیلی آنها

آگوست 24, 2015

یکی از نکات مهم یادگیری در موسسات آموزش عالی، شیوه خواندن و مطالعه کردن است. روش مطالعه فنون خاصی دارد. چنانچه آن فنون رعایت شود علاوه بر سهولت مطالعه میزان یادگیری نیز افزایش خواهد یافت. روش ها و فنون مطالعه مطالب خاص و برای مقاصد خاص متفاوتند. محقق در پاسخ به سوال اینکه روش های مطالعه دانشجویان علوم تربیتی در پیشرفت تحصیلی آنها در دانشگاه پیام نور چگونه است و تا چه حد در پیشرفت تحصیلی آنها موثر بوده است تحقیق را شروع نموده است. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجان گرفت؛ بدین منظور از ۲۰ نفر از دانشجویان علوم تربیتی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت.
بر اساس نتایج که در این طرح (تحقیق) بدست آمده، دانشجویان (نمونه تحت بررسی) رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور دلیل (علت) اصلی پیشرفت تحصیلی را داشتن امکانات کافی یعنی در مجموع ۵۵%، آرامش روحی و روانی بالا یعنی در مجموع ۴۰%، نحوه مطالعه (محتویات) کتاب های درسی و داشتن انگیزه یعنی ۶۰% و برنامه ریزی صحیح یعنی ۵۵% درصد از نمونه تحت بررسی یا همان پاسخگویان در ادامه تحصیل می دانند. اما عدم موفقیت را کمبود یا دور از دسترس بودن امکانات، داشتن مشغله فکری یعنی نبود رفاه و آرامش روحی، عدم درک محتویات درسی یعنی چگونگی مطالعه و درک مطلب و عدم برنامه و نداشتن هدف و انگیزه برای آینده می دانند. برای همه روشن است که کسانی که در تمام زمینه ها هدف مشخصی نداشته باشند یا دنبال نکنند موفق نمی شوند.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
متغیرها یا سوالات تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مطالعه
اهمیت مطالعه
انواع مطالعه
پیش بینی لازم برای مطالعه
وسایل لازم برای مطالعه
تعیین اهداف مطالعه
داشتن طرح مطالعه
خواندن
مرحله خواندن فعال
اصول مطالعه و فراگیری
روش های دیگر برای مطالعه
سبک های یادگیری موثر بر مطالعه
آسیب های مطالعه
پیشینه عملی و استفاده از تحقیقات دیگران
فصل سوم: روش شناسی
روش مورد تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گردآوری تحقیق
تجزیه و تحلیل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
انتقادات و پیشنهادات
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۷

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند