پایان نامه بررسی مقایسه سبک های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

سپتامبر 3, 2015

یکی از عوامل موثر بر یادگیری در میان دانش آموزان، سبک یادگیری آنان است با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر سبک های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. برای همین منظور جریان پژوهش از یک ایده در قالب پرسش شروع گردید. این پرسش عبارت بود از اینکه سبکهای یادگیری چه تأثیری بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد؟ پس از طرح سوال پژوهش و ارائه اهداف پژوهش، چهارچوب نظری کلب با توجه به پرسش موضوعی و اهداف تحقیق انتخاب گردید. این اهداف تأثیر انواع سبکهای شناختی را بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی می آموزد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان دوره متوسطه مناطق ۱۹ گانه بود. از این جامعه، جهت بررسی فرضیات مطرح شده ۱۸۰۰ دانش آموز ای یک سوم مناطق ۱۹ گانه به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردیدند. اما به جهت کنترل برخی متغیرهای مداخله گر از قبیل متغیر خودپنداره، بهره هوشی و مولفه های انگیزشی، دانش آموزانی که نمرات آنها در این متغیرها از میانگین نمرات نمونه مورد مطالعه خیلی بالاتر و پایین تر بودند حذف شدند که تعداد آنها ۱۴۱ نفر بود. بنابراین فرضیات مورد نظر بر روی ۱۶۵۹ دانش آموز مورد مطالعه قرار گرفت. جهت مطالعه متغیرهای مورد نظر با توجه به اهداف پژوهش از روش تحقیق علمی – مقایسه ای استفاده گردید. به منظور کنترل متغیرهای بهره هوشی خودپنداره و مولفه های انگیزشی از آزمونهای استاندارد شده ریون، راجرز و مقیاس راهبردهای انگیزش استفاده گردید. همچنین جهت سنجش سبک های یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه کلب استفاده شد. میزان اعتبار این آزمونها به ترتیب ۸۰٫۸۵، ۰٫۰، ۰٫۸۳ و ۰٫۷۷ گزارش گردیده است.
تحلیل داده ها نشان داد که بین سبکهای یادگیری دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که دانش آموزان رشته علوم انسانی دارای سبک یادگیری واگرا، دانش آموزان ریاضی و فیزیک و فنی و حرفه ای دارای سبک یادگیری انطباق یابنده می باشد. همچنین این پژوهش نشان داد که بین سبک های یادگیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد و اکثر دانش آموزان دختر دارای سبک یادگیری جذب کننده می باشد. یکی دیگر از یافته های این پژوهش آن بود که بین سبکهای یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد به طوری که دانش آموزانی که دارای سبک یادگیری همگرا بودند، میزان پیشرفت تحصیلی شان بیشتر از سایر دانش آموزان بود. و در نهایت اینکه این مطالعه نشان داد که دانش آموزان مناطق مختلف از سبک های یادگیری مختلفی استفاده می کنند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهداف اجرای طرح
اهداف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی (تعریف واژه ها)
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
سبک یادگیری
انواع سبک های یادگیری
سبک های یادگیری عاطفی
سبک های یادگیری فیزیولوژیکی
سبک های یادگیری شناختی
سبک شناختی
ویژگی های اساسی سبک شناختی
پردازش اطلاعات
انواع سبک های شناختی
فهرست انواع سبک های شناختی
پاره ای از سبکهای شناختی مهم
سبکهای مفهوم سازی
سبکهای کل گرایی در برابر زنجیره گرایی
تأملی در برابر تکانشی
پردازش کننده های کلامی در مقابل دیداری
سبک شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه
ویژگی های افراد وابسته به زمینه و نابسته به زمینه
سبک شناسی LFD و مدل تمایز روان شناختی
سبک شناختی LFD و مدل فرهنگی – بوم شناختی
اندازه گیری سبک شناختی LFD
آزمون گروهی اشکال نهفته
نظریه های سبک شناختی
ریشه های تاریخی سبکهای شناختی
روانشناسی افتراقی
روانشناسی روانکاوی خود
روانشناسی آزمایشی شناخت
ابعاد سبک شناختی
سبک های شناختی کلب
واگرایی در برابر همگرایی
جذب کننده در مقابل انطباق یابنده
سبک های شناختی و یادگیری Line-On
کاربرد سبک های شناختی
راهبردهای شناختی
اثر تقاطعی
ابزار سبک های شناختی
سبک های شناختی و یادگیری خود جهت داده شده
تطبیق و عدم تطبیق سبک های شناختی و سبک های آموزشی
رشد شناخت از دیدگاه پردازش اطلاعات
عملکرد (پیشرفت) تحصیلی
علل و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
علل فردی
علل خانوادگی
علل آموزشگاهی
علل اجتماعی
پیشینه تحقیقات
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه سبک شناختی (همگرایی، واگرایی، جذب کننده و انطباق یابنده) کلب
پایایی آزمون سبک های شناختی کلب
روایی آزمون سبک های شناختی کلب
آزمون خودپنداره راجرز
آزمون هوش ریون
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
روشها و تکنیهای آماری
انواع متغیرهای طرح تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فرضیه اول: بین سبکهای یادگیری دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد
فرضیه دوم: بین سبک های یادگیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد
فرضیه سوم: بین سبک های یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد
فرضیه چهارم: بین سبک های یادگیری دانش آموزان قوی و ضعیف در رشته های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد
فرضیه پنجم: بین مناطق مختلف استان و پیشرفت تحصیلی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
بحث و نتیجه گیری یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فرضیه اول: بین سبک های یادگیری دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد
فرضیه دوم: بین سبک های یادگیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد
فرضیه سوم: بین سبک های یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد
فرضیه چهارم: بین سبک های یادگیری دانش آموزان قوی و ضعیف در رشته های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد
فرضیه پنجم: بین مناطق مختلف استان و استفاده از سبکهای یادگیری دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد.
پیشنهادها
پیشنهاد برای دانش آموزان
پیشنهاد برای معلمان و دست اندر کاران تعلیم و تربیت
پیشنهاد برای تحقیقات بعدی
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۷۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند