پایان نامه رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیرندگی سازمانی

سپتامبر 4, 2015

با وجود بستری متغیر وپیچیده که سازمانها در آن فعالیت می کنند، ضرورت وجود منابع توانمند جهت ماندگاری سازمان، یک واقعیت قطعی است. با وجود عوامل محیطی متحول، ماندگاری، رشد و پویایی سازمان منوط به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی است . فقدان اطمینان بدلیل افزایش تغییرات محیطی (شامل : اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،علمی، فرهنگی و…)نیاز و انتظارات روز افزون انسانها، همگی سبب پیدایش مدل جدیدی به نام «سازمان یادگیرنده»شده است.چنین سازمانهایی مناسبترین راه را برای حفظ حیات، ماندگاری ورشد سازمان،«یادگیری»می دانند. بنابراین، با پیدایش عصر جدید و نوین سازمانی، امروزه تنهاسازمانهایی که تفکرات بزرگ (بدون توجه به اندازه ظاهری) دارند از نظر کارکردی موفق و در عرصه رقابت پیشی می گیرنده و درنظام سازمان ومدیریت پویا واثربخش می باشند، همچنین سازمانهای یادگیرنده به عنوان مقصدی برای این نظام سازمانی،ریشه در تغییرات سریع و تحولات شدید محیطی دارند که ضرورت و اهمیت آنها را تبیین می نماید .

فهرست مطالب:

فصل یکم: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفاهیم
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه نظری تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
مبانی بنیادی یادگیری سازمانی
تعریف یادگیری سازمانی
انواع یادگیری سازمانی
یادگیری تک حلقه ای
یادگیری دو حلقه ای
یادگیری سه حلقه ای
یادگیری از نظر مورگان
یادگیری از نظر مایکل بی مارکوارت
انواع یادگیری
یادگیری فردیپ
یادگیری فردی
یادگیری سازمانی
یادگیری کارکنان در یک سازمان یادگیرنده
یادگیری بواسطه ی اشتباهات و عدم تکرار اشتباهات
یادگیری بوسیله ی خودآموزی و خارج از محل کار
یادگیری بوسیله ی تمرین ارزشهای فردی یک شخص
یادگیری بوسیله ی حل مسأله
یادگیری بواسطه ی تعامل با دیگران
یادگیری بواسطه ی طرفداری و حمایت از همکاران
یادگیری بواسطه معرفی رهبر به دیگران
یادگیری بواسطه ی آموزش رسمی
یادگیری بواسطه ی ممارست در تضمین کیفیت
عوامل موثر در یادگیری سازمانی
مفهوم سازمان یاد گیرنده
تعاریف سازمان یادگیرنده
دیدگاه هائی در مورد سازمان یادگیرنده
دیدگاه پدلر
دیدگاه پیتر سنگه درباره ی سازمان یادگیرنده
تفکر سیستمی
مهارت های شخصی
مدل های ذهنی
یادگیری تیمی
بینش مشترک
ایجاد یک سازمان یادگیرنده
سازمان یادگیرنده در مقایسه با سازمان غیر یادگیرنده
تعریف فرهنگ سازمانی
عقاید و ارزش ها
عناصر و مؤلفه های فرهنگ سازمانی
سطوح فرهنگ سازمانی
ابعاد هفتگانه فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادرگار شاین
ریشه های فرهنگ سازمانی
گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان
دیدگاه کوئین
تقسیم بندی فرهنگ های سازمانی همراه با مشخصه های مربوط
پیشینه عملی تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تجقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه آماری تحقیق
ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
پایایی و روائی ابزارها
روشهای آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری از یافته ها
جمع بندی
یافته ها و بحث و تفسیر
نتایج پژوهش
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
پیشنهادهای پژوهشی
محدودیت های تحقیق
فهرست منابع و مآخذ
پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۸۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند