پایان نامه سنجش میزان تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کارآفرینی

سپتامبر 4, 2015

در عصر حاضر که تغییر و تحولات محیطی از مهم‌ ترین چالش‌ های فراروی سازمانها به شمار می‌روند، بهره‌ گیری مناسب از استعدادها و توانایی‌ های افراد در تدوین چارچوب‌ ها و الگوهای فکری جدید، نقشی حیاتی دارد. امروزه سازمان‌ ها دیگر نمی‌توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه به رقبای چابک، منعطف، نوآور، فرصت‌ گرا و کم هزینه خود فائق آیند. این سازمانها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانه‌ ای بهره‌ مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی، فعالیت‌ های کارآفرینانه خود را به اجرا در آورند. سازمانهای کارآمد و موفق سازمانهایی هستند که کارآفرینی را به عنوان جزء تفکیک‌ ناپذیری از ویژگیها و خصایص خود دانسته و در جهت تقویت روحیه کارآفرینی سازمانی، از هیچ کوششی فروگذار نباشند. در جهان امروز تفکر نوآوری، کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانها امری اجتناب‌ ناپذیر است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
ضرورت و اهمیت تحقیق
بیان مسأله
چهارچوب نظری
اهداف تحقیق
فرضیه ها
تعریف واژه ها و اصطلاحات
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی متغیرها
ساختار تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: خلاقیت
مقدمه
تعاریف مفهومی خلاقیت
اهمیت خلاقیت
ابعاد خلاقیت
مراحل خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت افراد
عوامل فردی
عوامل انگیزشی
عوامل محیطی
دیدگاههای مختلف درباره خلاقیت
روشهای پرورش خلاقیت
موانع خلاقیت
موانع شناختی
موانع عاطفی
موانع اجتماعی
بخش دوم: کارآفرینی سازمانی
مقدمه
کارآفرینی و تعاریف آن
انواع رهیافت های کارآفرینی
رهیافت محتوایی (صفات مشخصه)
رهیافت فراگردی (رفتاری)
انواع کارآفرینی
تفاوت های کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی
تعاریف کارآفرینی سازمانی
استراتژیهای کارآفرینی در سازمان
استراتژیها از دیدگاه هانس شول هامر
استراتژیها از دیدگاه جنینگز
استراتژیها از دیدگاه بادن فولرواستاپ فورد
مدل های مختلف کارآفرینی سازمانی
مدل یا فرایند کارآفرینی سازمانی کورن وال و پرلمن
مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو همکاران
مدل ترغیب کارآفرینی سازمانی کوراتکو و هاجتس
مدل کارآفرینی سازمانی از دیدگاه فرای
استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان
موانع و محدودیتهای کارآفرینی سازمانی
ضرورت توجه به کارآفرینی سازمانی
فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ کارآفرینی سازمانی در مقابل فرهنگ سازمانی
بررسی مطالعات در خصوص کارآفرینی سازمانی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
از نظر هدف تحقیق
از نظر روش تحقیق
از نظر روش گردآوری داده ها
جامعه آماری
نمونه آماری
روایی و پایایی پرسشنامه
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
متغیر وابسته
آزمون های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
متغیر جمعیت شناختی
نمودار جداول توصیفی
آمار توصیفی مربوط به بررسی وضعیت ابعاد ساختاری و کارآفرینی سازمانی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهدات
مقدمه
نتایج حاصل از تحقیق
نتایج رگرسیون
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۵۸
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.