پیشینه و ادبیات مهارتهای ارتباطی مدیران

ژوئن 9, 2016

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان محسوب میشوند. به منظور تحقق هدفها نیاز به یک تلاش گروهی است. پیچیدگی کار جمعی است که مدیریت نظام گونه را بوجود آورده است. اثر بخشی و کارایی به عنوان دو هدف مهم در همه سازمانها نیازمند تدابیری است که مدیران آنها را اتخاذ می نمایند (جوادین و امیرکبیری، ۱۳۸۰). از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید «بدیهی است پیدایش سازمانها و ایجاد عمومی آنها نتیجه وجود مدیریت است و سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگر هستند» (همان منبع)
مدیریت در واقع بر رسیدن به اهداف سازمانی متمرکز است (نیلسن و همکاران ،۲۰۱۵). مدیریت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت شایانی است. بررسی کارشناسان توسعه اقتصادی نشان داده است که فراهم نمودن تکنولوژی و پول، به تنهایی توسعه و رشد را پدید نمی آورد. تا زمانی که نیاموزیم چگونه میتوان از منابع انسانی به درستی استفاده کرد و آنها را مدیریت نمود، تکنولوژی و تبعات آن بیهوده و گاه دست و پاگیر است. مدیریت نیروی انسانی وظیفه ای اساسی برای همه شرکتها است. اما در یک کسب و کار مبتنی بر انسان این وظیفه به عامل اصلی موفقیت تبدیل میشود. از آنجایی که کارکنان هم هزینه اصلی و هم محرک اصلی ایجاد ارزش هستند، حرکتهای مدیریت نیروی انسانی که حتی موجب تغییرات کوچک در عملکرد عملیاتی شود می تواند اثر عمده ای بر بازده ها داشته باشد. در چنین شرکتهایی یک بهبود پنج درصدی در بهره وری کارکنان موجب افزایش سود عملیاتی تا پنجاه درصد و سود اقتصادی تا شصت درصد میشود (همان منبع).

فهرست مطالب

بخش اول : مدیریت و مهارتهای آن
جایگاه مدیریت
تعاریف مدیریت و ویژگیهای شغلی مدیران
وظایف مدیران
برنامه ریزی
سازماندهی
رهبری و هدایت
کنترل
نقش های مدیران
نقش ارتباطی (ایجاد ارتباط بین افراد)
نقش اطلاعاتی
نقش تصمیم گیری
تواناییهای مدیران
ویژگیهای مدیران از نظر فایول
مهارتهای مدیریتی در سطوح مدیریت
مهارت های ارتباطی مدیران
ارتباط
چهار حیطه مهارت های ارتباطی
مدل مفهومی مهارت ارتباطی مدیران
شاخص مهارت ارتباطی مدیران در مؤلفه خودگشودگی
شاخص مهارت ارتباطی در مؤلفه همدلی
شاخص مهارت ارتباطی در مؤلفه حمایت گری
شاخص مهارت ارتباطی در مؤلفه مثبت گرایی
شاخص مهارت ارتباطی در مؤلفه خود نظمی
شاخص مهارت ارتباطی در مؤلفه مهارت اجتماعی
شاخص مهارت ارتباطی در مؤلفه تحریک فرهیختگی
اهمیت ارتباطات برای مدیران
منابع

تعداد صفحه: ۲۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند