مستندسازی تجربیات شغلی رشته زبان انگلیسی برای اخذ رتبه عالی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

در امر آموزش زبان خارجی به زبان آموزان کمک می شود تا مهارت های «شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن» را به خود توسعه داده و دانش ساختاری پایه و واژگان ضروری زبان را در خود تقویت نمایند. شرکت فعال و همکاری گروهی دانش آموزان در فرآیند تدریس، دستیابی اهداف فوق را آسان تر می سازد. از جمله موارد مورد تأکید در امر آموزش زبان عبارتند از: ۱- بکارگیری دانش آموزان در فعالیت های عملی (Practical Tasks) مرتبط با شرایط واقعی زبان انگلیسی. ۲- ارائه فرصت کافی به دانش آموزان جهت تعامل (Interaction) با یکدیگر. ۳- بهره گیری از فعالیت های دو نفره و گروهی جهت انجام فعالیت های جمعی به گونه ای که هر دانش آموز در یک کار گروهی دارای وظیفه خاص باشد. ۴- برقراری تناسب مطلوب بین فعالیت ها از نظر کاربرد صحیح زبان (Accuracy) و نیز به کارگیری روان و سلیس زبان (Fluenct) ۵- ایفای نقش معلمین به عنوان تسهیل کننده آموزش به گونه ای که معلم محوری در کلاس کاهش یافته و فعالیت های مبتنی بر یادگیری (Learning-directed activities) افزایش یابد. ۶- فرآیند ارزشیابی تداوم بخش فعالیت های مهارتی در آموزش و یادگیری باشد. ۷- انجام کارهای گروهی، سرودها، بازیهای زبانی و ایفای نقش در کلاس….