مقاله اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان

سپتامبر 11, 2015

این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اردبیل بود . نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۰ نفر بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده در سه گروه شناختی ، فراشناختی وکنترل بود. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی استفاده شد . ابزار های مورد استفاده در این تحقیق را یک آزمون محقق ساخته از مهارت های هفت گانه ICDL تشکیل داده بود . ابتدا ازهر سه گروه پیش آزمون گرفته شد، بعد از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به گروه های شناختی و فراشناختی ، مجددا ازهر سه گروه پس آزمون به عمل آمد . تجزیه و تحلیل آماری از طریق تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد . نتایج یافته های پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه ها نشان داد که بین آموزش راهبرد های شناختی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد . بین آموزش راهبرد های فراشناختی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان رابطه معناداری مشاهده نشد و همچنین یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که بین پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت اندکی مشاهده شد.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
فرضیه های پژوهش
روش تحقیق
روش اجرا
تجزیه و تحلیل داده ها
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۴
فرمت فایل: word

99,000 ریال – خرید

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.