مقاله اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان

سپتامبر 11, 2015

این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اردبیل بود . نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۰ نفر بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده در سه گروه شناختی ، فراشناختی وکنترل بود. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون چند گروهی استفاده شد . ابزار های مورد استفاده در این تحقیق را یک آزمون محقق ساخته از مهارت های هفت گانه ICDL تشکیل داده بود . ابتدا ازهر سه گروه پیش آزمون گرفته شد، بعد از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به گروه های شناختی و فراشناختی ، مجددا ازهر سه گروه پس آزمون به عمل آمد . تجزیه و تحلیل آماری از طریق تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد . نتایج یافته های پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه ها نشان داد که بین آموزش راهبرد های شناختی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد . بین آموزش راهبرد های فراشناختی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان رابطه معناداری مشاهده نشد و همچنین یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که بین پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت اندکی مشاهده شد.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
فرضیه های پژوهش
روش تحقیق
روش اجرا
تجزیه و تحلیل داده ها
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۴
فرمت فایل: word

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند