پایان نامه بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه

آگوست 24, 2015

کمرویی یکی از مسائل مبتلا به جوانان و نوجوانان در جوامع کنونی است . مساله ای که حتی آن را عامل عمده ی عقب ماندگی و شکست و ناکامی ایشان در مراحل مختلف زندگی بشمار آورده اند . هر کس ممکن است با موقعیتهای ناخواسته و ناخوشایندی روبرو شود و آن گونه که باید و شاید نتواند با آنها مقابله کند و در نتیجه از نشان دادن واکنش مناسب و شایسته عاجز بماند . یا به سبب گرفتار شدن در هول و هراسی به دلیل قادر به دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خویش نشود و به سهولت در برابر حریف و مدعی سر تسلیم فرود آورد و در آوردگاه حیات مغلوب و سرشکسته ، سر هم بر حق خویش را به رقیبان بسپارد .

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های پژوهش
تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
تعاریف نظری وعملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
کمرویی
علل کمرویی
جنبه مثبت کمرویی
جنبه منفی کمرویی
کمروی واقعی کیست
کمرویی چگونه بر افراد تأثیر می گذارد؟
ویژگیهای رفتاری افراد کمرو
مفهوم کم رویی در بین روانشناسان و جامعه شناسان
راه های پیشگیری از کمرویی در کودکان
پیشنهادات برای کمک به کودکان کمرو و گوشه گیر
عزت نفس
نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس
نظریه ی سالیوان
نظریه ی آدلر
نظریه راجرز
نظریه آلپورت
نظرات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس
عزت نفس بالا و عزت نفس پائین
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس
نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان
کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس
بخش دوم: ادبیات پژوهش
کمرویی
عزت نفس
تلفیق نتایج تحقیقات داخلی وخارجی
فصل سوم: روش تحقیق
روش اجرای پژوهش
جامعه
روش نمونه گیری
ابزارهای اندازه گیری در پژوهش
ابزار تحقیق
پرسشنامه خود – گزارشی ابراز وجود
آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
روش اجراء و جمع آوری داده ها
روش های آماری و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
تحلیل های توصیفی
تحلیل های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتایج تحقیق
پیشنهادات تحقیق
محدویتهای تحقیق
منابع
ضمایم

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند